9

Logeren

Logeeropvang is bedoeld voor thuiswonende (jonge) kinderen, jongeren en ouderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, die permanent toezicht nodig hebben. Het logeren kan nodig zijn, zodat daardoor momenten ontstaan waarop de draagkracht van het gezin weer op peil kan komen. Hierdoor blijft het langer mogelijk om uw kind thuis te laten wonen. Door het logeren wennen ze daarnaast ook al aan het toekomstige wonen in een woonvoorziening of binnen een instelling.
 
In de logeerhuizen bieden we zorg aan alle jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking die (intensieve) verzorging en/of (intensieve) begeleiding nodig hebben. Bij het inplannen van de logeerperiodes staan de persoonlijke mogelijkheden en individuele begeleidingsvraag centraal. De zorg en begeleiding stemmen we af op de wensen van de logé. De wisselende logeergroepen stellen we zorgvuldig samen: we streven ernaar dat elke logé aansluiting vindt bij medelogés.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel logés als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.

Welke zorg bieden we?

Afhankelijk van de zorgzwaarte tijdens een logeerperiode, bepalen we de groepsgrootte. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg te bieden; veelal is er één begeleider op ongeveer vier logés. Onze medewerkers beheersen ook verpleegkundige vaardigheden, zoals: stomazorg, sondevoeding, tracheacanule, toedienen zuurstof en verplaatsen middels tilliften.

Zorgplan

De belangrijkste begeleidingsafspraken zijn in een Logeerbegeleidingsplan (LBP) vastgelegd. Samen met de logé en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van de logé.
 
De logeerhuizen zijn het gehele jaar geopend. Logeren kan voor enkele dagen, een weekend of een week. Als er meer aanvragen zijn dan zorgplaatsen, bijvoorbeeld in een bepaalde vakantieweek, dan splitsen we de logeerperiodes en kijken we naar urgentie.

In het logeerhuis

Tijdens het logeren volgt de logé zoveel mogelijk het ritme dat hij gewend is. Overdag kan hij naar het dagactiviteitencentrum of naar school. Op de avonden helpen de begeleiders met het huiswerk of doen we een spelletje. De begeleiders werken aan samenbindende groepsactiviteiten, zoals: koffiedrinken en samen eten. Van de logés verwachten we - waar mogelijk - een actieve, meewerkende houding. In de vakantietijd doen we ontspannende activiteiten, plannen we een aantal uitstapjes en is er tijd voor eigen hobby’s. ‘s Avonds sluiten we gezamenlijk de dag af. Bij het slapengaan sluiten we aan bij de gewoonten en rituelen van thuis; zo bidden de begeleiders hetzelfde gebed als thuis. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. ‘s Zondags en op christelijke feestdagen bezoeken we gezamenlijk de kerkdiensten.

Betrokkenheid logés en ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers

Betrokkenheid en communicatie met de logés en hun ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers vinden we heel belangrijk. We houden rekening met de wensen van de logés. De eerstverantwoordelijk begeleider overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop we informatie uitwisselen. Als uw kind/familielid voor het eerst komt logeren, kunt u gerust een keer (of vaker) op bezoek komen.

Bekostiging kortdurend verblijf

Om voor een logeerplaats in aanmerking te komen, is het belangrijk dat hiervoor financiële middelen beschikbaar zijn. De bijbehorende indicatie is een ZZP VG 1 tot en met VG 8 of een functiegerichte indicatie met de functie ‘Kortdurend verblijf’. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgconsulenten.

Meer informatie over de verschillende zorgzwaartepakketen vindt u in de brochure De zorgzwaartepakketten. Daarnaast bieden wij vrijblijvend aanvullende diensten. Het wassen van kleding bijvoorbeeld, kunt zelf doen óf door ons laten organiseren. Deze diensten behoren niet tot de AWBZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig.

Informatie en aanmelding

Adullam biedt logeerzorg in de onderstaande voorzieningen:
Denkt u dat uw kind/familielid in aanmerking komt voor logeren? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatiebezoek.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie