9

Kinderdagcentrum

Kinderen leren en spelen op het kinderdagcentrum (KDC) veelal in kleine groepjes. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van uw kind, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid en de motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Samen met verschillende deskundigen kijken we naar de mogelijkheden van uw kind. Ieder kind stimuleren we om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen.
 
Het KDC is bedoeld voor kinderen vanaf 2 tot ongeveer 18 jaar met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. Kinderen vanaf 2 jaar komen in een groep waarbij we gericht aan de ontwikkeling werken met behulp van bijvoorbeeld de methode ‘Kleine stapjes’. Door het aanbieden van een duidelijke structuur en consequente leermethode is vaak een doorstroom mogelijk naar het (speciaal) basisonderwijs. Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen worden geholpen bij alle dagelijkse handelingen. Andere kinderen, veelal tieners, die niet meer ontwikkelen op schools gebied, bereiden we voor op het werken op een dagactiviteitencentrum door middel van bijvoorbeeld een stage. Waar mogelijk bereiden we de kinderen voor op arbeidsmatig werk.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel de kinderen als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.

Welke zorg bieden we?

Naast het spelenderwijs leren, schenken we volop aandacht aan de diverse andere begeleidingsvragen van uw kind. Afhankelijk van de zorgvraag bepalen we de groepsgrootte en samenstelling. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg te bieden. Onze medewerkers zijn professioneel en hebben kennis van onder andere:
  • verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
  • epilepsie;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;
  • verpleegkundige vaardigheden, zoals: stomazorg, sondevoeding, tracheacanule, toedienen zuurstof en verplaatsen middels tilliften.
Verder komen er diverse behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en diëtist.

Zorgplan

De belangrijkste begeleidingsafspraken worden in een Ondersteuningsplan vastgelegd. Samen met (het kind en) zijn ouder(s) stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van u en uw kind.

Op het kinderdagcentrum

Op het KDC leert en ervaart uw kind veel. Centraal staat het aanleren van vaardigheden, waarbij we ieder kind stimuleren om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen, zo mogelijk met instandhouding van het bereikte niveau. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. Een vast weekritme kenmerkt en bevordert het leren. Tevens is dit een goede voorbereiding voor de kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs doorstromen. Met een methode, gericht op het ervaren en prikkelen van zintuigen, bereiken we de kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Vanuit het KDC coördineren we het vervoer naar huis.

Betrokkenheid ouders

Betrokkenheid en communicatie met ouders vinden wij heel belangrijk. Het delen van de zorg voor een eigen kind is immers een hele stap. De eerstverantwoordelijk begeleider overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Voor de dagelijkse communicatie maken we vaak gebruik van een schriftje, dat uw kind mee naar huis krijgt. Zo kunt u lezen en/of zelf schrijven of er bijzonderheden zijn. Natuurlijk bent u altijd welkom om op bezoek te komen; een telefoontje vooraf is wel prettig.

Bekostiging kinderdagcentrum

Om op een kinderdagcentrum te komen leren, is het belangrijk dat hiervoor een indicatie is afgegeven. Via de gemeente kan een beschikking worden afgegeven. Een eventueel ZZP (VG 3 tot en met VG 8) is ook mogelijk. Afhankelijk van de indicatie van uw kind is een deel van het vervoer naar en van het kinderdagcentrum begrepen in deze zorgproducten. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgconsulenten.

Wij bieden vrijblijvend een aantal diensten aan, zoals het wassen van kleding, dit kunt u zelf doen óf door ons laten organiseren. Deze diensten behoren niet tot de WLZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig.

Informatie en aanmelding

De kinderdagcentra van Adullam zijn: Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een kinderdagcentrum? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatiebezoek.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie