6

Indicatie en bekostiging

Voor de bekostiging van de zorg en/of begeleiding is een indicatie en financiering nodig. Voor uw kind/familielid is het verkrijgen van de juiste zorg en/of begeleiding belangrijk. De zorgconsulent adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie. De indicatieaanvraag kan gelijktijdig lopen met het aanmeldingstraject binnen Adullam.
 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg en de zorgzwaartepakketen

De zorg- en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking wordt voor een belangrijk deel betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, is het nodig dat uw kind/familielid een indicatie heeft.
 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt de zorg- en begeleidingsvraag en stelt de indicatie. De WLZ-indicatie is gebaseerd op de zorgzwaartepakketten (ZZP). 
 
Een beperkt deel van de zorgverlening wordt bekostigd door de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Indien deze bekostigingsvorm voor u aan de orde is, dan kunt u contact opnemen met één van onze zorgconsulenten.

Aanvragen indicatie

De indicatie bij het CIZ vraagt u aan met het aanvraagformulier. Onze zorgconsulent adviseert u hierbij. Uiterlijk zes weken na het insturen van uw aanvraag ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. Hiermee is duidelijk welke Wlz-zorg uw kind/familielid ontvangt. Het zorgkantoor in uw regio ontvangt hier een afschrift van.

Bekostiging

Het regelen van de zorg kunt u zelf doen met een persoonsgebonden budget (PGB) of via het zorgkantoor met Zorg in Natura (ZiN). U kunt uw voorkeur opgeven, maar het Zorgkantoor beslist hierover. Met een PGB krijgt u een budget toegewezen, waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura betaalt het Zorgkantoor de zorgorganisatie van uw voorkeur. In een enkel geval ontvangt u het budget via Volledig Pakket Thuis (VPT), dit is een vorm van Zorg in Natura.

Wat zit er in de Wlz-bekostiging?

Uw kind/familielid ontvangt de zorg en/of begeleiding van Adullam. In de Gebruikersgids verstandelijke beperking vindt u naast algemene informatie ook specifieke informatie per zorgzwaartepakket (ZZP). Bij het tijdelijk of permanent wonen geeft de brochure van het voormalige College voor zorgverzekeringen (CVZ, nu Zorginstituut Nederland) een goed overzicht. Deze brochure heet: Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling. Beide brochures dienen als uitganspunt bij de bekostiging van de zorgverlening.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u in een Wlz-instelling woont en zorg krijgt. U betaalt ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Deze wettelijk bepaalde eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het CAK stelt met deze gegevens uw eigen bijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u deze ook zelf berekenen.

Aanvullende diensten

Adullam biedt naast de zorgverlening ook vrijblijvend aanvullende diensten, zoals huishoudelijke taken. Het wassen van kleding, bijvoorbeeld, kunt u of zelf doen of door Adullam laten organiseren. Deze diensten behoren niet tot de Wlz-zorg, de afname is vrijwillig. In de brochure Aanvullende diensten bij verblijf met behandeling en de brochure Aanvullende diensten bij verblijf zonder behandeling vindt u meer informatie over de deze diensten en de daarbij behorende kosten.

Wilt u meer weten over het aanmelden voor zorg en/of begeleiding bij Adullam? Neem dan contact op met een zorgconsulent.

 
[{"level":"2"}]
{"label":"Direct zorg- en\/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier."}
[]

Direct zorg- en/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier.

[{"has_placeholder":"true","default_value":"","validation":"","mandatory":"true","unique":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Uw naam"}
[]
[{"default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Straat en huisnummer"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"zipcode","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"Dit is geen geldige postcode.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Postcode"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Plaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"omschrijf hier uw zorg- en\/of begeleidingsvraag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzend uw zorgvraag"}
[]
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie