10

Aanmelden voor zorg en begeleiding

Het verkrijgen van zorg bij en/of begeleiding vanuit Adullam verloopt volgens een zorgvuldig proces, omdat de zorgverlening vaak een langdurig karakter heeft. Adullam wil gezamenlijk met u als ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) de best passende zorg en/of begeleiding zoeken voor uw kind/familielid. Hierbij kan het zijn dat we een zorgrelatie met u aangaan of u verder verwijzen.

Aanmelding

Bij het eerste contact tussen u en de zorgconsulent maken we een gezamenlijke inschatting of Adullam (als zorgaanbieder) en u met uw kind/familielid (als hulpvrager) bij elkaar passen. Vaak is dit een telefonisch contact, waarin we de zorg en/of begeleidingsvraag en de identiteit bespreken. Als de gezamenlijke inschatting is dat zorgverlening vanuit Adullam mogelijk lijkt, maakt de zorgconsulent met u een afspraak voor een intakegesprek. De zorgconsulent kan u doorverwijzen naar een andere organisatie indien blijkt dat de zorg- en/of begeleidingsvraag niet door Adullam beantwoord kan worden.

Cliëntondersteuning

Het gehele traject van aanmelding wordt begeleid door onze zorgconsulenten. Zij adviseren u en bieden u de ondersteuning bij het maken van de gewenste keuzes. Daarnaast is het goed ook anderen, bijvoorbeeld uit uw familie- of kennissenkring daarbij te betrekken. Ook zijn er mogelijkheden voor onafhankelijke cliëntondersteuning, bijvoorbeeld vanuit de MEE-organisaties. Nadere informatie daarover kunt u verkrijgen via het zorgkantoor uit uw regio of bij een van onze zorgconsulenten

Intakegesprek

Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en gezamenlijk de exacte zorgvraag te bepalen. De zorgconsulent komt bij u thuis. Aan de hand van de aanwezige indicatie, rapportage en/of op basis van het intakegesprek, schat de zorgconsulent de zorg- of begeleidingsvraag in. Een deel van het intakegesprek bestaat uit het bespreken van de identiteit. We vragen u een identiteitsverklaring te ondertekenen, waarmee u aangeeft achter onze identiteit te staan.

Bekostiging

Voor de bekostiging van de zorg en/of begeleiding, is een indicatie nodig. Adullam adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie voor uw kind/familielid. Voor het aanvragen van een indicatie krijgt u te maken met verschillende instanties. Op de pagina indicatie en bekostiging informeren we u hierover. De aanvraag van een indicatie loopt gelijktijdig met het aanmeldingstraject binnen Adullam.

Oriëntatiebezoek

Na het intakegesprek kunt u ter oriëntatie de beoogde voorziening bezoeken. Door een bezoek te brengen aan de voorziening krijgt u een goed beeld van de zorg en begeleiding welke Adullam biedt. Een dergelijk bezoek wordt over het algemeen door beide partijen als zeer nuttig ervaren.

Begeleidingsteam

Per voorziening is een begeleidingsteam betrokken bij de aanmelding. Het begeleidingsteam bespreekt uw hulpvraag en beoordeelt of de benodigde zorg en/of begeleiding op de gewenste voorziening geboden kan worden. De volgende disciplines vormen het begeleidingsteam: orthopedagoog, (arts), regiomanager, locatiecoördinator van de voorziening en zorgconsulent. De beoordeling vindt plaats op basis van rapportages en op basis van het intakegesprek.

Besluitvorming

De Raad van Bestuur van Adullam besluit over de uiteindelijke plaatsing. Hiervoor is het advies van het begeleidingsteam én een geldig indicatiebesluit nodig. De zorgconsulent informeert u over het genomen besluit. Als besloten is tot plaatsing, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek op de voorziening. Indien Adullam geen zorg en/of begeleiding kan bieden, bespreekt de zorgconsulent met u eventuele andere mogelijkheden.

Kennismakingsgesprek

Na het besluit tot plaatsing nodigt de locatiecoördinator van de voorziening u uit voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek maken we verdere afspraken over de aanvang van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de zorgverlening.

Wachtlijstplaatsing

Adullam wil de wachttijden voor de zorgverlening zoveel mogelijk beperken. Toch ontkomen we niet aan wachtlijsten. Met name onze woonvoorzieningen en instellingen hebben te maken met wachtlijsten. Mede vanwege de beperkte doorstroom van bewoners moet toekomstige cliënten rekening houden met aanzienlijke wachttijden. Als de zorgverlening niet direct mogelijk is, besluit de Raad van Bestuur tot wachtlijstplaatsing en kijkt de zorgconsulent met u of er overbruggingszorg mogelijk en/of nodig is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van logeren bij Adullam. In sommige gevallen is sprake van urgentie door een onhoudbare situatie. De zorgconsulent kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Heeft u na het lezen hiervan nog vragen over het aanmelden voor zorg en/of begeleiding bij Adullam? Neem dan contact op met een zorgconsulent.

De zorgconsulenten begeleiden het traject van aanmelding tot zorgverlening.

[{"level":"2"}]
{"label":"Direct zorg- en\/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier."}
[]

Direct zorg- en/of begeleiding aanvragen met onderstaand formulier.

[{"has_placeholder":"true","default_value":"","validation":"","mandatory":"true","unique":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Uw naam"}
[]
[{"default_value":"","validation":"","unique":"","mandatory":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Straat en huisnummer"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"zipcode","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"error_validation":"Dit is geen geldige postcode.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Postcode"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"Plaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"has_placeholder":"true","validation":"phone","default_value":"","unique":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Telefoonnummer"}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"true"}]
{"label":"omschrijf hier uw zorg- en\/of begeleidingsvraag","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzend uw zorgvraag"}
[]
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie