10

Samenwerkende zorgpartners

Als relatief kleine zorgorganisatie is het voor ons belangrijk om optimaal samen te werken. Wij werken daarom veel samen met collega-zorginstellingen en met zorgpartners die beschikken over specialistische kennis.

Samenwerken in de keten

Om de kwalitatief goede zorg te kunnen waarborgen, werken we samen met een aantal zorgpartners (bijvoorbeeld orthopedagogen) die beschikken over specialistische kennis. Wij coördineren het geheel, zodat de zorgpartners afspraken kunnen maken met onze zorgvragers. Door deze aanvullende zorgverlening is sprake van een zekere continuïteit en compleetheid van de zorgactiviteiten.

Specialistische zorg en ondersteuning

Gespecialiseerde artsen verstandelijk gehandicapten (AVG-artsen) ondersteunen ons in de zorgverlening. Voor specifieke problemen schakelen we andere medisch specialisten in. Zo is er rondom de locaties contact met tandartsen, huisartsen en apothekers.
Onze instellingen hebben een Bopz-aanmerking (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). De artsen die hier zorg verlenen, hebben een Bopz-bevoegdheid.

Bij het opstellen van beleid op het terrein van de zorg en voor individuele zorgvragers met een complexe zorgvraag, maken wij gebruik van de diensten van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Gedragsdeskundigen

We maken gebruik van de expertise van Psychologenpraktijk Brouwer. Brouwer levert een aantal deskundige orthopedagogen, die onder meer psychodiagnostisch onderzoek doen in het kader van de totale beeldvorming en het ontwerpen van het toekomstperspectief van de zorgvrager. Ook dragen zij zorg voor kwalitatief verantwoorde en adequate begeleiding en eventueel behandeling van onze zorgvragers.
Naast de hierboven genoemde ketenpartners werken we samen met fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Bij zware lichamelijke zorg wordt door de woonlocaties ook gebruikgemaakt van thuiszorgorganisaties.

Scholen

Vooral door de kinderdagcentra worden contacten onderhouden met scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Afstemming vindt plaats over het doorstromen en het bereikte leerniveau. We werken aan een zo goed mogelijke aansluiting om de zorg af te stemmen en te continueren.

Samenwerken met collega-instellingen

We werken op diverse beleidsterreinen samen met De Schutse en Siloah. Zo zijn er contractafspraken over opvang bij een crisissituatie. Periodiek is er een zogeheten Driehoeksoverleg waarop diverse (maatschappelijke) ontwikkelingen besproken worden.

Een gezamenlijke imago-commissie werkt onder de titel ‘werk vanuit je hart’ aan een positieve beeldvorming ten opzichte van het werken in de reformatorische gehandicaptensector. De commissie bestaat uit medewerkers vanuit elk van de drie stichtingen.

Met De Schutse hebben we een intensievere samenwerking op zowel bestuurlijk niveau als op andere terreinen. We werken samen in diverse werkgroepen en houden ook de studiedagen en bezinningsavonden gezamenlijk. Voor nieuwe medewerkers van De Schutse en Adullam organiseren we de identiteitscursus, die in eigen huis is ontwikkeld.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie