4

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Adullam heeft een Centrale Cliëntenraad die zorgt voor het welzijn van de cliënten (of liever gezegd de zorgvragers) van Adullam. De leden zijn allemaal ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger van één of meer zorgvragers van Adullam. Hierdoor hebben de leden een directe betrokkenheid bij het werk van Adullam.
 
Adullam vindt het belangrijk een Centrale Cliëntenraad (CCR) te hebben. Als Adullam nieuw beleid wil maken of aanpassingen wil doorvoeren die te maken hebben met de zorg van Adullam, legt Adullam deze plannen voor aan de Cliëntenraad. Vijf keer per jaar vergadert de CCR met de Raad van Bestuur en leden van het Managementteam. In deze vergaderingen worden de zaken die Adullam voorlegt aan de CCR besproken en wordt van de CCR advies gevraagd op de plannen. Bij het vaststellen van het beleid wordt het advies van de CCR door de Raad van Bestuur meegewogen. Ook kan de CCR zaken die spelen binnen Adullam aankaarten op de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.
 
Omdat de leden van de CCR ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger zijn van zorgvragers van Adullam, hebben zij ook zelf rechtstreeks te maken met de zorg die Adullam verleent. Als ervaringsdeskundigen zijn zij op die manier in staat om alle ouders/vertegenwoordigers van zorgvragers van Adullam te vertegenwoordigen.

Regionale vertegenwoordiging

De CCR heeft negen leden landelijk verdeeld over de voorzieningen. Om de CCR dicht bij de zorgvragers en hun ouders/vertegenwoordigers te brengen, zijn de leden van de CCR aangewezen als contactpersoon van één of meer voorzieningen. Deze contactpersonen wonen af en toe ook een bewonersvergadering bij op een bepaalde voorziening, zodat mensen over en weer gezichten kennen en vragen kunnen stellen.
Hiermee bevorderen we dat zorgvragers en hun ouders/vertegenwoordigers laagdrempelig contact hebben met de CCR over zaken die gaan over het algemene cliëntenbelang binnen Adullam.

Identiteit en CCR

Adullam is een identiteitsgebonden organisatie. Dit betekent dat we de zorg verlenen op basis van de Bijbel, Gods Woord en de belijdenisgeschriften. De gezagsverhouding die de Bijbel leert, is terug te vinden in de organisatie van Adullam. De CCR heeft samen met de Raad van Bestuur een convenant opgesteld, waarin zij aangeven dat zij als raad de identiteit van Adullam ook volledig onderschrijven en de gevolgen daarvan respecteren.

De taak van de CCR

Waarvoor kunt u terecht bij de CCR? De CCR is er voor het algemene welzijn van alle zorgvragers van Adullam. Als er iets is wat niet in orde is of wat u graag anders zou zien binnen de voorzieningen van Adullam, horen we dit graag van u! We verbeteren graag de zorgverlening en staan open voor ideeën en suggesties.

Omdat de CCR als taak heeft advies te geven aan de Raad van Bestuur, is het goed eerst na te gaan bij wie u uw bespreekpunt wilt neerleggen. Als het gaat om de zorgverlening van één zorgvrager van de voorziening of als het gaat om de inrichting van de voorziening, dan is het beter om dit (eerst) te melden of te bespreken met de manager instelling of de locatieleider van die voorziening. Die kan uw punt mogelijk direct oppakken. Gaat het om algemene zaken over de zorgverlening van Adullam of heeft u uw bespreekpunt niet afdoende kunnen afwikkelen met de manager instelling of locatieleider, dan kunt u dit melden of bespreken met de CCR. In het hier onderstaande overzicht ziet u wie contactpersoon is van de voorziening.

Overzicht leden Centrale Cliëntenraad

CCR-leden Vertegenwoordigt voorziening
H. Beijeman uit Woudenberg (voorzitter)
 
Kroonheim 
Inclusief De 10 Domeinen
KDC De Klimboom
Beekheim (2e)
 
mw. C.G. de Jong uit Harderwijk
 
Muiderheim
S. Beyer uit Nieuw-Beijerland   
 
Maasheim
 
A.J. Doorn uit Nieuwe-Tonge
 
DAC Maasheim
 
P. van Rees uit Ouderkerk aan den IJssel
 
Schoonsterheim
Lindenheim
 
J. Slabbekoorn uit Dordrecht (secretaris)
 
Molenheim
Polderheim 
Wilgenheim
 
mw. J. Visscher-Dunnink uit Rouveen
 
De Lindenhof 
Horstheim
Inclusief dependances
 
A. van der Wal uit Gameren
 
Veldheim
 
M.J. Wilstra uit Nieuwe-Tonge
 
Beekheim (1e)
 
J.W. de Olde uit Genemuiden Kroonheim

Een klacht melden bij de CCR?

Heeft u een klacht over de zorgverlening van Adullam? Dan kan de CCR u niet direct helpen. U kunt uw klacht melden volgens de klachtenprocedure. Als uw klacht de algemene zorgverlening van Adullam betreft, kunt u dit desgewenst wel melden bij de CCR. Zij bespreken dit punt dan onderling en nemen het mee in het overleg met de Raad van Bestuur.

Contact opnemen met de CCR?

Wilt u contact met de CCR of met een lid van de CCR als vertegenwoordiger van een voorziening, dan kunt u contact opnemen via de algemene contactgegevens van Adullam.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie