Foto Wouter Maasheim

Onze identiteit

“Adullam biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, met de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid als uitgangspunt.” Deze zin gebruiken we op diverse plaatsen in onze uitingen. We noemen dit ‘onze identiteit’ of ‘identiteitsgebonden zorg’. Maar wat betekent dat eigenlijk? Waar staat Adullam voor? Hieronder gaan we in op deze vragen en lichten we toe wat dat in de praktijk betekent.

Grondslag in de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid

De grondslag van onze Stichting is beschreven in de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God. We maken gebruik van de Statenvertaling (van 1637) als de meest betrouwbare overzetting van Gods Woord uit de grondtalen, met uitsluiting van elke andere vertaling. Verder gebruiken we de psalmberijming van 1773.

We streven naar een Bijbelse leer en een Bijbels leven zoals vastgelegd is in de belijdenisgeschriften: de Drie Formulieren van Enigheid. Deze belijdenisgeschriften brengen de inhoud en de betekenis van de Bijbel onder woorden (‘Wat geloven en belijden wij…’).
De Drie Formulieren van Enigheid zijn een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 als de belijdenis zijn aanvaard. Deze drie belijdenisgeschriften zijn:
  • Heidelbergse Catechismus, opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus in 1563;
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Brès in 1561;
  • Dordtse Leerregels, opgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.
De Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften vormen de kern van het geloof, wat als zodanig onze bevindelijk-gereformeerde identiteit vormt.

In de praktijk

Wat betekent deze grondslag, onze identiteit, in de praktijk? We beginnen de dag gezamenlijk met Bijbellezen en het zingen van enkele psalmen. Na deze dagopening gaat iedereen aan zijn werk of activiteit. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. De wat oudere deelnemers volgen een rustiger programma en kunnen ’s middags even rusten.

Onze grondslag en identiteit komt tot uiting in de zorg- en mensvisie en ons identiteitsprofiel. Deze documenten vormen de basis van het gesprek bij aanname van nieuwe zorgvragers, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. De waarden en normen die voortkomen uit de grondslag, kenmerken ons dagelijks leven en handelen. Alle medewerkers, zorgvragers en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers onderschrijven deze identiteit. Dat is erg belangrijk voor het dagelijkse werk.

Op onze voorzieningen is de Bijbelse zorgvisie bepalend voor het omgaan met en de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Leidend in ons handelen is het in het doopformulier genoemde 'doen en helpen onderwijzen' in de leer die naar de godzaligheid is. Het Bijbels onderwijs aan onze zorgvragers is aangepast aan hun bevattingsvermogen, zonder iets toe of af te doen van de waarheid van de Bijbel en de verschuldigde eerbied voor dit Woord van God. We werken vanuit het besef dat de waarachtige bekering geen mensenwerk is, maar naar Gods welbehagen door Zijn Geest gewerkt wordt in degenen die van eeuwigheid daartoe verkoren zijn. Toch blijft het onze plicht en verantwoordelijkheid om God lief te hebben en te eren boven alles en onze medemens als onszelf, met geheel ons hart, geheel ons verstand en met alle krachten.

De identiteit is verweven in ons dagelijks werk.

Grondregels op basis van de Bijbel

Van zowel medewerkers als zorgvragers en hun ouders/vertegenwoordigers vragen we de grondslag van Adullam geheel en onvoorwaardelijk te onderschrijven. De grondregels op basis van Gods Woord en de Tien Geboden geven onze houding in de samenleving aan:
  • De medemens bejegenen zoals je zelf bejegend zou willen worden, steeds het nut en het goede voor de medemens zoekende. Bovendien geroepen om getrouw te arbeiden, om zo nodig ook de medemens te kunnen helpen. Matthéüs 7:12, Éfeze 4:28, H.C. Zondag 42 en 43
  • Niet alle mensen zijn gelijk, wel zijn allen gelijkwaardig, elk met een van God ontvangen plaats ten opzichte van elkaar, de samenleving en gezagsdragers. 1 Timótheüs 2, H.C. Zondag 39, Éfeze 6:1, 2 en 5
  • Er is onderscheid tussen man en vrouw in kleding, lengte van het haar en plaats in de samenleving. Het huwelijk is een inzetting van God tussen één man en één vrouw. Deuteronomium 22:5, 1 Korinthe 11:15, Genesis 3:16, Kolossensen 3:18 en 20
  • Zowel man als vrouw is eerbaar, ingetogen en zedig gekleed, in het besef dat de kleding gekomen is vanwege onze zonden. 1 Timótheüs 2:9, Romeinen 12:1
  • In kleding, haardracht en versierselen komen eenvoudigheid en matigheid tot uiting. Niet wereldgelijkvormig, maar ingetogen, netjes en verzorgd. 1 Petrus 3:3, 1 Timótheüs 2:9
  • We mijden onnodige blootstelling aan alles wat de mens kan trekken tot een ongoddelijk en onheilig leven, maar zoeken juist gerichtheid op God boven alles en het nut van de medemens in alles. Titus 2:12, H.C. Zondag 41 en 44, 1 Petrus 2:15 en 16, 1 Kronieken 29:15, Titus 2, Hebreeën 11:8-10 
De Raad van Bestuur is in dit licht gezagsdrager, hetgeen voor haarzelf, de medewerkers, de zorgvragers en de ouders/wettelijk vertegenwoordigers dienovereenkomstige verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich meebrengt.

De Raad van Bestuur wil zich graag laten adviseren vanuit de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de zorgvragers en de medewerkers. Hiertoe is een Centrale Cliëntenraad en een Ondernemingsraad verbonden aan onze Stichting.

Het eeuwigheidsperspectief is leidend in de zorgverlening

Wilt u meer weten of met ons doorpraten over onze identiteit? Neem dan gerust contact met ons op via het formulier onderaan de pagina.

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie