13

Kwalitatieve zorg

Adullam staat voor kwalitatief goede zorg. Onze zorg- en dienstverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de vraag van de bewoners, deelnemers en logés. Professionele medewerkers verlenen deze ‘warme zorg’ en houden rekening met individuele wensen. Om dit te behouden, investeren we onder andere actief in scholing en opleiding van onze medewerkers. Zorgvragers en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers kiezen bewust voor Adullam vanwege de identiteit. Vanzelfsprekend is deze identiteit de basis voor onze kwalitatief goede zorg.

We hebben ons kwaliteitssysteem laten certificeren volgens de HKZ-normen. Deze normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als de organisatorische kwaliteit. Al vanaf juni 2008 zijn we gecertificeerd en sindsdien is de kwaliteit door interne en externe audits verder verbeterd. Lees hier het kwaliteitsrapport over 2017.

Voortdurend is ons doel: de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren met als gevolg tevreden zorgvragers én een goede interne organisatie, bestaande uit tevreden en professionele medewerkers.

Kwaliteit van bestaan

De kwaliteit van onze identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening is gebaseerd op de acht domeinen van ‘Kwaliteit van Bestaan’. Professor R.L. Schalock heeft verschillende onderzoeken gebundeld en geordend en op basis daarvan acht domeinen vastgesteld die van belang zijn voor de kwaliteit van bestaan. Zijn opvatting is dat mensen met een verstandelijke beperking dezelfde zaken belangrijk vinden als mensen zonder beperking en dat de kwaliteit van bestaan toeneemt naarmate mensen meer in staat zijn invloed uit te oefenen op beslissingen die hun eigen leven aangaan. Een voor ons belangrijk domein ontbreekt in deze zienswijze: de identiteit. Als basis van onze organisatie hebben wij dit domein eraan toegevoegd.

HKZ-keurmerk

Kwaliteit begint met goede afspraken en vraagt een systematische aanpak. Niet alleen een goed zorgplan, maar ook gekwalificeerde medewerkers, veilig ingerichte gebouwen en zorgvuldige medicatievestrekking zijn noodzakelijk om kwaliteit te bieden. Wij hebben ervoor gekozen om ons hele kwaliteitssysteem te laten certificeren met het HKZ-keurmerk. Een keurmerk dat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het keurmerk wordt steeds voor drie jaar afgegeven en jaarlijks vindt een audit plaats waarbij onderzocht wordt of het kwaliteitssysteem nog deugdelijk en betrouwbaar is. Met deze certificering bewijzen we dat we:
  • de zaken intern op orde hebben;
  • de zorgvrager centraal stellen in de zorg- en dienstverlening;
  • betrouwbare resultaten presenteren;
  • voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

We registreren fouten en incidenten met als hoofddoel om hiervan te leren.

De vraag die we ons steeds stellen is: wat kunnen we verbeteren om herhaling van fouten of incidenten te voorkomen?

Intercollegiale kwaliteitsvisitatie

Om het kwaliteitsbewustzijn te bevorderen, alsook het uitwisselen van kennis tussen de verschillende voorzieningen, werken we met collegiale toetsing: de zogenoemde intercollegiale kwaliteitsvisitatie (ICK). Hierbij bezoeken collega’s elkaar op de voorzieningen en gaan zij in gesprek met zorgvragers, begeleiders, ouders, leidinggevenden en andere betrokkenen bij de zorg.

“Intercollegiale kwaliteitsvisitatie is erg verrijkend; je kunt veel van elkaar leren!”

Tevredenheidsmeting medewerkers

Tevredenheid is een belangrijk signaal over de geleverde kwaliteit, zowel van de zorgvragers als van de medewerkers en vrijwilligers. En: tevreden medewerkers zijn beter in staat goede kwaliteit te leveren. Wij meten de tevredenheid van medewerkers iedere drie jaar via een extern en onafhankelijk bureau. Daarnaast meten wij als organisatie de tevredenheid van medewerkers twee keer per jaar via een wat kleinschaliger onderzoek. Tijdens de laatstgehouden externe meting (2017) waardeerden onze medewerkers Adullam als werkgever met een 7,4. De waardering betreft met name de inhoud van het werk met de focus op de cliënten en de basis van waaruit gewerkt wordt, de identiteit waarbij onze medewerkers zich thuis voelen en de ASBM-visie die als meerwaarde ervaren wordt voor de professionalisering van het werk.

Cliëntervaringsonderzoek

Al langere tijd meet Adullam de ervaringen van de bewoners, deelnemers en logés. Zo was in 2014 maar liefst negentig procent van de ondervraagden het eens met de stelling ‘Ik ben tevreden over de zorg bij Adullam’. In het Adullam contact van juni 2015 hebben we extra aandacht besteed aan het cliëntervaringsonderzoek. U kunt het artikel hier lezen.
 
“Ik ben blij met de zorg die ik krijg” (cliënt)

Vanzelfsprekend is Adullam tevreden met de positieve uitslagen en streven we ernaar dit zo te houden. Ook de achterliggende jaren heeft Adullam haar cliënten gevraagd naar hun ervaringen. Zowel over 2015 (zie het document ‘Cliëntervaringsonderzoek 2015’) als over de periode 2016 – 2017 is onderzoek gedaan. De uitkomsten zijn steeds positief. “Ik ben blij met de zorg die ik krijg” was een reactie van een cliënt en één van de ouders gaf aan dat “zij alleen maar kunnen zeggen dat Adullam zich, als het zou kunnen, meer dan 100% inzet voor de cliënten”. Voor de uitkomsten van dit laatste onderzoek wordt verwezen naar het document ‘Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2016 – 2017’.

Waardering

Cliënten, ouders en vertegenwoordigers kunnen voor het geven van een waardering ook gebruik maken van de website van ZorgkaartNederland. Deze website is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg kunnen delen. ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. Adullam werkt daar graag aan mee!

Cliënt- en familiebetrokkenheid

Kwaliteit heeft veel te maken met het nakomen van afspraken. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de beste zorg- en dienstverlening, waarbinnen elke partij zijn inspanningsverplichtingen heeft. Samen met de bewoner, deelnemer of logé (voor zover mogelijk) stellen we het IZAP op. IZAP staat voor Individueel Zorg- en Activiteitenplan. Zo mogelijk worden op elk domein van ‘Kwaliteit van Bestaan’ afspraken gemaakt over begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden. Jaarlijks bespreken we het plan. Vanzelfsprekend praten we ook tussendoor met de bewoner, deelnemer of logé over de mate waarin hij of zij tevreden is.
Dit vinden wij belangrijk: een tevreden zorgvrager met een eigen inbreng, die - waar mogelijk - groeit in zijn ontwikkeling.
Wij hechten aan transparantie en betrokkenheid. Hebt u ideeën om onze kwaliteit te verbeteren? We horen het graag! Neem contact op met de manager Kwaliteit & Organisatie.
 
Bent u níet tevreden over onze zorgverlening of hebt u hier ideeën over? Laat het ons weten! Ga daarvoor naar de pagina ideeën en klachten.
 
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie