4

Kwalitatieve zorg

‘Kwaliteit is niet wat we doen maar wie we zijn’. We zijn een identiteitsgebonden zorgorganisatie die professionele zorg biedt aan haar cliënten, zodat ze het gewone leven mogen ervaren. Een leven zoals onze zorgvragers dat thuis ook gewend waren. Als identiteitsgebonden organisatie beseffen we dat we in een ‘gebroken wereld’ leven, waar dingen fout kunnen gaan en waar we de volmaaktheid niet vinden. Tegelijk erkennen we dat we talenten hebben ontvangen en een Bijbelse opdracht, om ons werk goed te doen. Vanuit deze beide perspectieven geven wij vorm en inhoud aan de kwaliteit van de zorg zoals onze cliënten dat dagelijks mogen ervaren.

Ervaren van het gewone leven

Adullam werkt professioneel en methodisch. Vanaf  2013 is ASBM (Adullam Schutse Begeleiding Model) het model dat leidend is voor de begeleiding en behandeling.  ASBM is afgeleid van Triple C Hans van Wouwe en Dick van de Weerd 2021) en speelt in op de menselijke behoeften. ASBM hanteert een behoeftecirkel waarin deze zijn verwerkt. Het gaat hierbij om veiligheid, relaties, eigenwaarde, relationele verantwoordelijkheid, zin en betekenis, verscheidenheid en dienstbaarheid. Voor elke cliënt brengt de begeleider de behoeften in kaart en neemt deze op in het ondersteuningsplan. Systematisch wordt hiermee inzicht gekregen in de fysieke-, emotionele-, mentale- en zingevende behoeften. Vanuit de drie pijlers, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, het anders kijken naar probleemgedrag en een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven wordt gewerkt om het doel van het gewone leven te ervaren. Lees meer over ASBM.

Vakmanschap en professionaliteit

Vakmanschap en professie kenmerken de kwaliteit en inzet van onze medewerkers. Wij investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en hebben hiervoor uitgebreide leerprogramma’s. Klik hier voor meer informatie. Onze medewerkers hebben kennis van:
  • verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;
  • verpleegkundige vaardigheden,
?Verder komen er diverse behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten. 

HKZ-keurmerk

Sinds 2008 mogen wij het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voeren. Een keurmerk dat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg, dat aantoont dat er serieus werk gemaakt wordt van de kwaliteit van de zorg en dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen en normen die daarbij gesteld worden. Met deze certificering bewijzen we dat we:
  • de zaken intern op orde hebben;
  • de zorgvrager centraal stellen in de zorg- en dienstverlening;
  • betrouwbare resultaten presenteren;
  • voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.

Wat vinden onze cliënten?

Luisteren naar onze cliënten biedt mogelijkheden om de kwaliteit op een hoog peil te houden. Dagelijkse spreken onze begeleiders met hun cliënten en proberen ze aan te sluiten op de behoeften en wensen. Wat kan beter en wat kan anders? Daarnaast hebben we een tweejaarlijks onderzoek waarbij we zowel onze cliënten, verwanten als ook de begeleiders naar hun ervaringen vragen. Deze informatie wordt gebruikt om op team-, locatie- en organisatieniveau verbeteringen door te voeren en het goede vast te houden. Voor de uitkomsten van het in 2021 uitgevoerde onderzoek wordt verwezen naar het document 'Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek 2021'

Werkplezier

Samen met een vitaal team werken in een goed werkklimaat draagt bij aan werkplezier. Naast de ruime mogelijkheden van opleiding en training is er coaching vanuit de meewerkende teamleider aanwezig. Investeren in de ontwikkeling van talenten vinden we belangrijk en wordt op verschillende wijze gefaciliteerd. Medewerkers maken hun eigen persoonlijk ontwikkelplan in samenspraak met hun leidinggevende. Als team wordt er jaarlijks gereflecteerd op de teamdoelen en wordt gezamenlijk het Teamontwikkelplan opgesteld.
Regelmatig meet Adullam het werkplezier van haar medewerkers. In 2021 gaven de medewerkers nog een 7,8 voor het ervaren van hun werkplezier.

Verantwoordelijk en verantwoorden

We weten ons verantwoordelijk voor een goede zorgverlening en vinden het vanzelfsprekend ons daarvoor te verantwoorden. Jaarlijks stellen wij een kwaliteitstrapport op waarin we laten zien op welke wijze gewerkt is aan de kwaliteit.  Welke inspanningen zijn gedaan, cliënten de zorg waraderen en hoe onze medewerkers reflecteren op hun eigen handelen.  Lees hier het kwaliteitsrapport over 2021.

Waardering

Cliënten, ouders en vertegenwoordigers kunnen voor het geven van een waardering ook gebruik maken van de website van Zorgkaart Nederland. Deze website is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg kunnen delen. Zorgkaart Nederland werkt aan openheid in de zorg. Adullam werkt daar graag aan mee!

Cliënt- en familiebetrokkenheid

Bij de relatie hanteren we de driehoekmethode (cliënt - cliëntvertegenwoordiger – begeleider’). De partijen binnen deze driehoek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede invulling van de zorgverlening. Hierbij heeft elke partij haar eigen verantwoordelijkheid, rol en bijdrage. De vraag van de cliënt staat centraal, hij geeft aan wat hij graag wil en wat hij nodig heeft. De langdurige relatie met de familie(vertegenwoordigers) komt tot uitdrukking in het opstellen en bespreken van het ondersteuningsplan en de familieparticipatie. De eerstverantwoordelijke begeleider (EVB-er) waarborgt de kwaliteit en identiteit van de professionele zorg en dienstverlening.

Ideeën, vragen of klachten?

Wij hechten aan transparantie en betrokkenheid. Hebt u ideeën om onze kwaliteit te verbeteren? We horen het graag! Neem contact op met de medewerker kwaliteit en beleid. 

Bent u níet tevreden over onze zorgverlening of hebt u hier ideeën over? Laat het ons weten! Ga daarvoor naar de pagina ideeën en klachten.

Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie