15

Historie

De Adullam-organisatie is ontstaan in de consistorie van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland van Hardinxveld-Giessendam. De nood van de ouders om in verantwoorde opvang voor hun kinderen met een verstandelijke beperking te voorzien werd ter sprake gebracht door ouderling K. van der Plas. Hij was zelf ook ouder van een dochter met een verstandelijke beperking. In deze kerkenraadsvergadering, van 9 september 1981, werd besloten om dit onderwerp op de classis-vergadering van het kerkverband te brengen.
 

Als gevolg daarvan stelde het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland een commissie in, die de opdracht kreeg een verkennend onderzoek uit te voeren. Het resulteerde in de oprichting van de huidige Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, met als grondslag: de Bijbel (in de Statenvertaling) en de drie belijdenisgeschriften: de zogenoemde Drie Formulieren van Enigheid. De Bijbel heeft hierbij absoluut en bindend gezag. Deze grondslag heeft Adullam nog steeds en lichten we verder toe op de pagina Onze identiteit. Deze identiteit vindt u ook terug in onze zorg- en mensvisie.
 
Adullam is van oorsprong dus een initiatief van het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Al snel kwamen er contacten met een aantal Nederlands Hervormde predikanten en gemeenten, die zich groepeerden rondom het blad ‘Het gekrookte riet’. Al in 1982 ontstond daardoor een interkerkelijk stichtingsbestuur, waarin sinds 1985 ook de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) deelnamen. Als voortzetting van de gemeenten en predikanten rondom het blad ‘Het gekrookte riet’, participeert sinds 2004 de Hersteld Hervormde Kerk in de (huidige) Raad van Toezicht en de Raad van Advies van Adullam.

Start diverse voorzieningen

De eerste voorziening waarmee Adullam van start gaat, is dagactiviteitencentrum Veldheim te Ede. Minister Brinkman opent in 1987 - na een grondige verbouwing van de aangekochte boerderij - deze eerste voorziening. Daarna volgen de verschillende voorzieningen elkaar op, zoals hierna weergegeven in een tabel. De hieronder vermelde jaartallen geven aan wanneer er gestart is met de zorgverlening binnen die voorziening. De officiële openingsdata, latere uitbreidingen op locaties of verhuizingen van locaties, zijn niet weergegeven in dit overzicht. 
 
Jaartal Locatie Plaats
1987 Dagactiviteitencentrum Veldheim Ede
1989 Woonvoorziening Maanderheim
(in 2013 verhuisd naar woonvoorziening Beekheim)
Ede
1991 Dagactiviteitencentrum Horstheim Staphorst
1992 Logeerhuis De Mantelienge
(in 2016 verhuisd naar instelling Maasheim)
Ouddorp
1995 Dagactiviteitencentrum Waardheim
(in 2016 verhuisd naar instelling Maasheim)
Puttershoek
1995 Kinderdagcentrum Horstheim
(in 2019 verhuisd naar KDC De Klimop)
Staphorst
1996 Woonvoorziening Veluweheim
(in 2013 verhuisd naar woonvoorziening Beekheim)
Lunteren
1996 Woonvoorziening Schoonsterheim
(in 2021 verhuisd naar woonvoorziening Streekheim)
Staphorst
1996 Woonvoorziening Borchheim
(in 2013 verhuisd naar woonvoorziening Beekheim)
Ede
1998 Instelling Kernheim Lunteren
1998 Kinderdagcentrum Veldheim
https://www.adullamzorg.nl/zorgaanbod/overzicht-locaties/kdc-de-klimboom(in 2016 verhuisd naar KDC De Klimboom)
Ede
1998 Woonvoorziening Alblasserdam, vanaf 2001 Molenheim Alblasserdam
2002 Woonvoorziening Polderheim Alblasserdam
2002 Instelling Kernheim verhuist en wordt instelling Kroonheim Uddel
2003 Zorgboerderij Druivenstein, dependance DAC Horstheim Staphorst
2003 Woonvoorziening Lindenheim 
(in 2021 verhuisd naar woonvoorziening Streekheim)

Logeerhuis De Lindenhof
(in 2020 verhuisd naar Kroonheim)
Staphorst
2006 Kinderboerderij Samenzóo, dependance van DAC Horstheim Staphorst
2009 Instelling Zuiderheim
(in 2016 verhuisd naar instelling Maasheim)
Puttershoek
2010 LVG-woning De 10 Domeinen Uddel
2010 Dagactiviteitencentrum Wilgenheim Alblasserdam
2011 Instelling Muiderheim Genemuiden
2012 Activiteitenboerderij Kroonhoeve, dependance DAC Kroonheim Uddel
2012 Kringloopwinkel De Horstenaar Staphorst
2013 Activiteitenboerderij Veldhoeve (gesloten in 2016), dependance DAC Veldheim Ede
2013 Woonvoorziening Beekheim Barneveld
2015 Dependance activiteitencentrum Eliëzerhof Nunspeet
2015 DAC Wilgenheim Alblasserdam
2015 Nieuw Centraal bureau Barneveld
2016 Kinderdagcentrum De Klimboom Barneveld
2016 Instelling Maasheim Puttershoek
2019 Kinderdagcentrum De Klimop Zwolle
    veld
 
Hoogte- en dieptepunten historie Adullam
Hieronder een overzicht van de hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van Adullam.

1984

Adullam gaat van start. Er werd een Adviesgroep Medisch/Maatschappelijk Werk gevormd, om het bestuur te adviseren over de zorgverlening. Een werk­groep Verkoopactiviteiten nam de fondsenwerving ter hand. Enthou­siast werd gereageerd op de eerste collecten die binnen­kwa­men. Hardinxveld-Giessen­dam haalde in één collecte maar liefst 3900 gulden op en Rijssen gaf zomaar 500 gulden voor bestuurs­kosten.

1985

Het dagelijks bestuur (DB) voert veelvuldig overleg met het Rijk en de provincie over het rea­li­seren van een gezinsvervangend tehuis (GVT). Een behoefteonderzoek naar de zorgwensen wordt uitgevoerd.

1986

Het eerste kwartaalblad verschijnt.
De boerderij Veldheim wordt aangekocht, om daar een acti­vi­teitencentrum (AC) te vestigen.

1987

Het eerste personeelslid treedt in dienst.
Bij de opening van Veldheim geeft minister Brinkman groen licht voor een kleinschalig GVT.

1988

De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Adullam (Stimada) gaat van start.

1993/1994

Na uitvoerig overleg met ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), krijgt Adullam erkenning. De minister aanvaardt het zogeheten referen­tie­­kader 'Zorg bevindelijk gereformeerden'. Dit is voor ons een belangrijk document, waarin voor het eerst de zorg voor de doelgroep (de bevindelijk gereformeerden; zo'n 200.000 personen) wordt er­kend. Bij onderhan­delingen met de overheid kan voortaan daarnaar worden verwezen, om de noodzaak van eigen zorgvoorzieningen te onderstrepen. Het Adullam-bestuur besluit van­wege de uit­dijende organisatie en de toen steeds meer op haar afkomende ontwikkelingen vanuit het brede zorg­circuit, een beleidsteam in te stellen.

1996

Als gevolg van de intrede van het persoonsgebonden budget (pgb) kan Adullam aan een groot aantal zorgvragen van ouders tegemoetkomen en wordt een drietal woonvoorzieningen ge­opend: Borchheim (Ede), Veluweheim (Lunteren) en Schoonsterheim (Staphorst).

1997

De samenwerking tussen De Schutse, Siloah en Adullam komt tot stand. Vanuit respectering van elkaars standpunten is besloten om over en weer zorgvragers te plaatsen.
Met De Schutse wordt een convenant opgesteld, die ruimte geeft voor nauwere samenwerking.

1999/2000

Er doen zich allerlei democratiseringsontwikkelingen voor, waarop Adullam een antwoord moet zoe­ken. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen start Adullam met cliën­ten­­­­­­-adviescommissies. De gewijzigde Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Arbowet nopen tot bezinning op het terrein van medezeggenschap van de medewerkers.

2007

Vanwege veranderde regelgeving in de zorg heeft Adullam haar bestuursstructuur gewijzigd. Het bestuur, dat grotendeels gevormd wordt door afgevaardigden uit kerkverbanden, neemt op persoonlijke titel zitting. Ook komt er meer onderscheid in directe aansturing en toezicht. Adullam stelt een Raad van Beheer en een Raad van Advies aan. Daarnaast wordt de dagelijkse leiding overgedragen aan een directie. Op 1 september 2007 wordt de heer A. Prins uit Woudenberg tot algemeen directeur benoemd.

2008

Adullam ontvangt de eerste officiële volledige HKZ-certificatie.

2011

Opnieuw verandert de wet- en regelgeving met betrekking tot de Zorgbrede Governancecode. Adullam wijzigt haar bestuursstructuur opnieuw. De Raad van Beheer wordt omgevormd tot een Raad van Toezicht en de directie wordt Raad van Bestuur. De Raad van Advies blijft intact. Voor deze bestuurswijziging worden de statuten van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en Stichting Zorg Adullam gewijzigd.
Stichting Steun Adullam behoudt de oorspronkelijke bestuursstructuur, waarbij de leden van de Raad van Toezicht het bestuur van deze Stichting vormen en de Raad van Bestuur als directeur optreedt.
Bij de statutenwijziging heeft de Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) vanwege de omvang van het kerkverband geen zetel meer in de Raad van Toezicht. Zij blijft wel voluit tot de achterban van Adullam behoren en heeft daarom wel een zetel in de Raad van Advies.

2022

De drie stichtingen:
  1. Stichting Steun Adullam
  2. Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg
  3. Stichting Zorg Adullam
fuseren naar Stichting Zorg Adullam.
De structuur met 3 stichtingen bestond sinds 2007. Sinds die tijd zijn er diverse interne en externe ontwikkelingen geweest die om een heroverweging vragen. Om meer transparant te zijn, minder administratieve lasten te hebben én te blijven voldoen aan wet- en regelgeving hebben wij besloten om de Adullam organisatie onder te brengen in één stichting.

Jaardocumenten

Sinds 2010 stelt Adullam ieder jaar een Jaarbeeld op. Dit is een publieksvriendelijke versie van het Jaarverslag en geeft de meest belangrijke ontwikkelingen van dat jaar weer. Het Jaarbeeld sturen we toe aan cliëntvertegenwoordigers, kerken, scholen en andere externe partners.
U vindt deze ook digitaal op onze website, onder publicaties.
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Adullam Nieuws
Meld u hier aan voor de maandelijkse Adullam Nieuwsbrief.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie