13

ASBM Begeleidingsmodel

Ervaren van het gewone leven

Onze zorgvisie is verder uitgewerkt in het orthopedagogische begeleidingsmodel ASBM (Adullam-Schutse-Begeleidings-Model) dat samen met collega-organisatie De Schutse is ontwikkeld. Dit model is afgeleid van Triple-C. Een belangrijk doel is om cliënten het gewone leven te laten ervaren.
 
Wat verstaat Adullam onder het ‘ervaren van het gewone leven’?
  • Dat je wordt onderwezen naar en voorgeleefd vanuit Gods Woord (de Bijbel);
  • Dat je je talenten en vaardigheden kunt ontwikkelen;
  • Dat je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan de samenleving;
  • Dat je leeft in contact met anderen, met wie je op een respectvolle manier omgaat en zij met jou. 
  • Werken vanuit gedeelde waarden

Werken vanuit gedeelde waarden

Wij willen graag dat elke zorgvrager het ‘gewone leven ervaart’. Wij geven daar invulling aan op basis van de gedeelde waarden (zie ASBM-waardencirkel). De behoeften van de mens staan niet op zichzelf, maar zijn ingebed in de gedeelde waarden vanuit Gods Woord. Deze waarden zijn leidraad voor onze begeleiding en behandeling van onze zorgvragers. De gedeelde waarden staan ook centraal bij de  gesprekken die we met elkaar voeren en geven richting hoe we de zorg organiseren.

Onvoorwaardelijke ondersteuning

Onze ondersteuningsinspanning is onvoorwaardelijk, ook als het minder vanzelfsprekend wordt. Bijvoorbeeld als de zorgvrager stress en agressie toont. De gezamenlijke activiteit geeft houvast om weer terug te keren naar een stabiele situatie.

Relationele autonomie

Aansluiten bij de behoefte van de cliënt geeft ruimte voor zeggenschap en eigen regie. Wij gaan uit van relationele autonomie; afstemmen op de omgeving. Eigen keuzes maak je in relatie met je omgeving. Woon je in een groep dan houd je rekening met elkaar. Tegelijk zijn de Bijbelse waarden en geboden richtinggevend voor keuzes die we maken.

Veilige woon- en leefomgeving

Adullam streeft er naar om een veilige woon- en leefomgeving te bieden. Dat stelt eisen aan gebouwen, groepssamenstelling, passende dagactiviteiten en aansluiting bij de mogelijkheden van de zorgvrager. Inzicht in de gezondheid van de zorgvrager is belangrijk voor de begeleider. Waar nodig scholen medewerkers zich om verpleegkundige handelingen te verrichten.

Zin- en betekenisvolle daginvulling

Elke zorgvrager bij Adullam heeft een dagprogramma. Een programma van activiteiten die zorgen voor een zin- en betekenisvolle daginvulling. Wij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan het ervaren van het gewone leven. Bij Adullam is er altijd ruimte voor het lezen uit en luisteren naar de Bijbel, het bidden, danken en het samen zingen, belangrijke momenten voor de zingeving. Een dagprogramma komt tot stand door het inventariseren van de wensen van de zorgvragers , bijvoorbeeld door het cliëntervaringsonderzoek, persoonlijke gesprekjes met de zorgvrager, de dialoog tussen behandelaars en begeleiders en aan te sluiten bij de mogelijkheden van de zorgvrager.

Aansluiten op de behoeften

Aansluiten bij de behoeften van cliënten is belangrijk voor het ervaren van het gewone leven. Er zijn vier basisbehoeften die daarbij belangrijk zijn. ASBM hanteert een behoeftecirkel waarin deze zijn verwerkt. Voor elke cliënt brengt de begeleider de behoeften in kaart en neemt deze op in het ondersteuningsplan. Systematisch wordt hiermee inzicht gekregen in de fysieke-, emotionele-, mentale- en zingevende behoeften.

Het topje van de ijsberg

We richten ons op het aanleren van nieuw gedrag dat bij het gewone leven past. We bieden de hele dag door activiteiten aan die aansluiten bij de competenties van onze cliënten. Op die manier bevorderen we hun zelfvertrouwen. Dat zorgt voor meer plezier, minder frustratie en vermindering van probleemgedrag.
 
ASBM ziet het probleemgedrag van cliënten als het topje van de ijsberg, een uiting van onderliggende problematiek. Daarom vinden we het niet zinvol om het probleemgedrag de kop in te drukken met protocollen, medicatie, fixatie of separatie. Er zal namelijk altijd ander probleemgedrag voor in de plaats komen. Je kunt een cliënt die zichzelf slaat wel vastbinden, maar dat lost niets op. Hij zal vervolgens bijvoorbeeld zijn lippen kapotbijten. De ‘hele’ ijsberg, de optelsom van onderliggende problematiek en probleemgedrag, slinkt pas in een warm orthopedagogisch klimaat. Daarom creëren we een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en bieden we cliënten kansen en uitdagingen, geven we hen taken, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven. Cliënten krijgen zo meer succeservaringen, meer zelfvertrouwen en ontwikkelen hun competenties. Daardoor verdwijnt het probleemgedrag naar de achtergrond. En belangrijker nog: de onderliggende problematiek, die het probleemgedrag veroorzaakt, vermindert.

Samenwerking vanuit relatieopbouw

Samen bouwen aan het ervaren van het gewone leven, vraagt allereerst het werken aan een goede relatie. Bouwen aan een goede relatie gaat stapsgewijs, maar het is onmisbaar om samen succeservaringen te hebben als begeleider en cliënt. Bijgaande gehechtheidscirkel is de leidraad bij ASBM wanneer gewerkt wordt aan een relatie-opbouw, waarbij er drie fases zijn te onderscheiden.

Driehoekrelatie

Bij de relatie hanteren we de driehoekmethode (cliënt - cliëntvertegenwoordiger – begeleider’). De partijen binnen deze driehoek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede invulling van de zorgverlening. Hierbij heeft elke partij haar eigen verantwoordelijkheid, rol en bijdrage. De vraag van de cliënt staat centraal, hij geeft aan wat hij graag wil en wat hij nodig heeft. De langdurige relatie met de familie(vertegenwoordigers) komt tot uitdrukking in het opstellen en bespreken van het ondersteuningsplan en de familieparticipatie. De eerstverantwoordelijke begeleider (EVB-er) waarborgt de kwaliteit en identiteit van de professionele zorgen dienstverlening. De begeleider geeft leiding in de driehoekrelatie en zorgt voor onderlinge afstemming.

Familieparticipatie

Bij familieparticipatie draait het om het uitgangspunt dat cliënten toen ze nog in de thuissituatie woonden, contacten onderhielden met familie, kennissen en buren. Die vormen samen het sociale netwerk. Ook na de verhuizing naar Adullam blijven bekenden waardevol voor het welzijn en welbevinden van cliënten. Betrokkenheid en deelname van familie en andere bekenden uit het sociale netwerk verdient alle ruimte, ook binnen Adullam. Wij bieden ruimte te bieden en betrokkenheid om van familie te stimuleren via familieparticipatie.
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie