Voorzorgsmaatregelen vanwege corona

Voorzorgsmaatregelen vanwege corona

Geplaatst op 30-03-2020 in: Algemeen

Het coronavirus leidt tot veel vragen, zeker nu er besmettingen in Nederland geconstateerd zijn. Het aantal besmette patiënten stijgt nog dagelijks. Adullam bereidt zich hierop voor en neemt diverse maatregelen. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen. 

Voor het laatst bijgewerkt op 24-07-2020. 

Samen... (24-07-2020)

Het is een open deur om te zeggen dat de coronapandemie enorm ingrijpt op de kwaliteit van zorgverlening van Adullam. Iedere ouder/verwant, bewoner, deelnemer en logé zal dit volmondig beamen. Helaas hebben we in de achterliggende maanden maatregelen genomen die tegen de visie van Adullam ingingen. Het was nodig om met de kennis van toen, handelend op te treden.

Het voelde tegennatuurlijk om ouders/verwanten het bezoek bij hun kind te weigeren, ouders moesten opeens zelf hun kind een zinvolle dagbesteding bieden en logés werden naar huis gestuurd terwijl we weten dat de draagkracht in het gezin onder druk staat. Met elkaar hopen en bidden we dat we niet meer in deze situatie terecht komen.

Lokale aanpak

Het corona coördinatieteam van Adullam heeft daarom nagedacht over een mogelijke opleving van het coronavirus, een zogenaamde tweede golf. We hebben geleerd van alles wat ons, met elkaar, is overkomen en waarvan we zeggen ‘dat niet nog een keer’. Zoals ook vanuit de overheid, bij besmettingen, lokale maatregelen genomen worden, richt ook Adullam haar aanpak lokaal in. Geen landelijke maatregelen meer als er op een locatie een beperkte uitbraak plaatsvindt. Door deze aanpak richten we de zorg en begeleiding zó in dat het gewone leven zoveel mogelijk ervaren kan worden.  

Betrokkenheid vanuit de driehoek

Belangrijk punt hierbij is dat we veel meer inzetten op de driehoek cliënt-ouder-begeleider. We nemen meer tijd voor het creëren van een balans tussen medisch en sociaal-emotioneel welbevinden, door hierover met ouders of verwanten het gesprek te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de specifieke situatie van uw kind/familielid én de situatie van de groep waarop hij/zij woont, logeert of werkt. Wat voor uw kind/familielid mogelijk is, kan soms een risico zijn voor andere cliënten. Door hierover het gesprek aan te gaan verwachten we draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren. De  landelijke richtlijnen blijven van toepassing. Daarbinnen willen wij met u zoeken naar een passend antwoord op de vragen die leven. 

Stapsgewijze aanpak

Bij een (verdenking van) coronabesmetting zullen we met ouders en/of verwanten in gesprek gaan over de te nemen maatregelen en om verdere besmettingen te voorkomen. Mochten de besmettingen toenemen, dan zullen in overleg de maatregelen stapsgewijs toenemen, steeds lokaal georiënteerd. Bij een heftige en brede uitbraak zullen we snel moeten schakelen, in deze situatie kan het zijn dat we eerst maatregelen nemen en u, als ouders/verwanten, hier achteraf over informeren. Deze stapsgewijze aanpak hebben we binnen Adullam doordacht en vastgesteld. Mede hierdoor verwachten we steeds, in gezamenlijkheid, de zorg en begeleiding vorm te geven. 

Stapsgewijze verruiming (08-05-2020)

Hieronder informeren wij u over de manier hoe Adullam omgaat met de stapsgewijze verruiming. Dit in lijn met de versoepeling die vanuit de overheid is aangekondigd. Om gelijk de verwachtingen te temperen: verruiming gaat in heel kleine stapjes, we willen u vooral meenemen in de denkrichting en afwegingen die we maken.

In de stapsgewijze verruiming, terug naar het ervaren van het gewone leven, onderscheid Adullam drie bepalende sturingslijnen:

 1. De behoefte van de cliënt.
 2. De mogelijkheden vanuit de op dat moment geldende richtlijnen van de RIVM en de overheid.
 3. De haalbaarheid op de locatie (zoals randvoorwaarden veilig vervoer, veilig werken voor cliënten en personeel, inzetbaarheid personeel en gepaste afstand van 1,5 meter).

Daarbij houden we rekening met de extra kwetsbare doelgroepen. We zijn voorzichtig bij het mixen van cliëntgroepen en het toelaten van derden, zoals vrijwilligers en leveranciers. Op basis van deze gegevens kan het zijn dat er op locaties, of zelfs op woongroepen binnen de locaties, specifieke situaties ontstaan. Over de praktische uitwerking wordt u steeds weer geïnformeerd vanuit de locatie.

Zicht op verruiming bezoekregeling

Adullam heeft 20 maart jl. gekozen voor een ‘Nee, tenzij’ bezoekregeling. We zijn ons ervan bewust hoe sterk dit ingrijpt op ‘het gewone leven ervaren’. We moeten hierbij doen wat nodig is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om de medische en sociale gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers te beschermen en te bevorderen. Dit is een zware opgave voor ons allen, en zeker voor u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger. We houden dit alleen vol als we het samen doen en oog houden voor elkaar.

Inmiddels is op alle locaties een vorm van ‘veilig bezoek’ georganiseerd, of dit is in voorbereiding. Bijvoorbeeld in de vorm van een bezoekcontainer of raambezoek. In sommige gevallen wordt hiermee in een behoefte voorzien, in andere gevallen is dit niet voldoende helpend voor uw kind/familielid. Vandaar dat Adullam zo snel als het veilig kan, bezoek weer wil toelaten. Naast de richtlijnen van de overheid en de RIVM worden de adviezen van de VGN (branchevereniging gehandicaptenzorg) meegenomen in onze afwegingen. We hopen u uiterlijk D.V. vrijdag 22 mei hierover nader te informeren.

Logeeropvang voor noodsituaties

We starten D.V. in juni kleinschalig met logeeropvang. De openstelling richt zich alleen op noodgevallen/vastgelopen situaties. We richten ons daarbij op zo min mogelijk wisselingen (langer logeren) en een beperkter aantal logees. Hierdoor kan zoveel als mogelijk de 1,5 meter onderling en de hygiënemaatregelen gehandhaafd worden. Daarnaast zal er beperkt vooruit gepland worden zodat we elke keer weer kunnen inspelen op de ontwikkelingen met betrekking tot het virus.

De leegstaande logeerplekken zijn primair bestemd als quarantainelocatie voor cliënten met (verschijnselen van) het coronavirus. Bij de ingebruikname van deze ruimte kan het zijn dat het logeren tussentijds toch beëindigd moet worden op het moment dat er één of meerdere cliënten corona(verschijnselen) heeft. Wij moeten dit voorbehoud helaas toch nemen.

Basisregels voor iedereen

Blijf steeds de regels van de overheid volgen. Heeft u of iemand in uw gezin gezondheidsklachten? Blijf dan thuis. Houd afstand en was vaak de handen. Bij het stap-voor-stap verruimen worden deze maatregelen steeds belangrijker. Volg daarom ook steeds de aanwijzingen op, die u ontvangt van en op de locatie.


Aanhouden maatregelen vanwege overheidsbesluit (01-04-2020 15:45)

Op 31 maart heeft de overheid besloten om de maatregelen vanwege corona te verlengen tot en met D.V. dinsdag 28 april. In lijn hiermee heeft Adullam besloten de genomen maatregelen ook te verlengen tot dezelfde datum.
 
Dit geldt voor de onderstaande maatregelen:

 • Sluiting DAC en KDC voor thuiswonende cliënten;
 • Sluiting logeren, inclusief zaterdag-, vakantie- en woensdagmiddagopvang;
 • De aangescherpte bezoekregeling (nee, tenzij).

Zoals de overheid ook aangeeft is deze verlenging noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en de bewoners bij Adullam zoveel mogelijk te beschermen.

Oproep PBM

Vanwege schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) heeft Adullam een oproep geplaatst op LinkedIn voor onder andere mondkapjes. De GGD en GHOR kunnen, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet voldoende aanleveren. Gelukkig hebben we hier veel positieve reacties op ontvangen zodat de eerste nood geledigd is. Mocht u in uw netwerk connecties hebben die mondkapjes, schorten en dergelijke kunnen leveren, laat deze dan contact opnemen via corona-info@adullamzorg.nl.


Bezoekregeling aangescherpt (20-03-2020 13:30)

De ontwikkelingen rond het Corana-virus maakt het noodzakelijk om de bezoekregeling aan te passen. Dit in lijn met genomen besluiten t.a.v. overheidsbesluiten over verpleeghuizen.
 
Adullam kiest ten aanzien van haar bezoekregeling – met ingang van heden -  voor alle locaties “Nee, tenzij”, gezien onze kwetsbare doelgroepen op de verschillende locaties en om een eenduidige lijn te hanteren. Deze keuze maken we met pijn in ons hart, maar tegelijk zien we dit als de beste keuze om de zorg voor gezondheid van de bewoners zo goed mogelijk gestalte te geven.
 
We zijn actief aan de slag om aanvullende technische mogelijkheden te faciliteren om het contact tussen bewoners en familie te ondersteunen. Denk hierbij aan beeldtelefoon, skype etc.

Nee, tenzij

Nee, tenzij, betekent dat er geen bezoek meer mogelijk is aan onze bewoners op onze locaties. Er kunnen uitzonderlijke omstandigheden zijn dat bezoek toch gewenst of noodzakelijk is, hiervoor is afstemming met en toestemming van de locatiemanager nodig. Bij een eventuele uitzondering zullen strikte hygiëneregels gehandhaafd worden en dient de bezoeker geen gezondheidsklachten te hebben (voorschriften RIVM).
 
Wij beseffen dat deze nieuwe bezoekregeling een grote impact heeft op zowel onze bewoners als op u. Wij hopen en bidden echter dat deze maatregel kan bijdragen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen of wel te vertragen.
 
Sluiting logeren (16-03-2020 15:30)

Hierbij informeren we u over een volgende ingrijpende maatregel welke Adullam neemt vanwege het coronavirus. De ontwikkelingen daarin gaan snel, waarbij steeds meer sluitingen van (semi)openbare voorzieningen plaatsvinden om besmetting tegen te gaan en overdracht middelijkerwijs af te remmen.
 
Omdat we te maken hebben met een kwetsbare doelgroep, is besloten om het logeren uit te faseren tot uiterlijk D.V. vrijdag 20 maart. Dit betekent dat we:

 • Geen nieuwe logés meer laten komen
 • Vanaf heden geen zaterdag-, vakantie- en woensdagmiddagopvang meer aanbieden

Het kan zijn dat er vanuit locatiebelang contact met u wordt opgenomen, om uw kind/familielid eerder op te halen.

Corona en vrijwilligers (16-03-2020 15:30)

Hieronder geven we instructies hoe om te gaan met de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij onze cliënten en het werk op de locaties. De overheid geeft verschillende adviezen voor zorgmedewerkers en overige mensen.

 • In het algemeen geldt: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts).
 • Voor zorgmedewerkers geldt: blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts.

De vraag doet zich dan op: in welke categorie vallen de vrijwilligers? Hiervoor gelden met ingang van heden de volgende instructies:

 • Stop met niet-noodzakelijk vrijwilligerswerk en -bezoek op locatie.
 • Noodzakelijk vrijwilligerswerk zoveel mogelijk uit laten voeren zonder contact met de cliënten (bijvoorbeeld strijken kan gedaan worden in een aparte ruimte, in plaats van samen met de cliënten)
 • Vrijwilligers die betrokken zijn bij werk wat nodig is om de zorg doorgang te laten vinden, volgen de adviezen op welke gelden voor zorgmedewerkers. Vermijd hierbij onnodig fysiek contact. 

Communicatie

De vrijwilligers waarvan een mailadres bekend is, hebben deze informatie per mail ontvangen.Sluiting DAC en KDC voor thuiswonende cliënten (15-03-2020 14:50)

Vanwege de kwetsbare doelgroep heeft Adullam besloten om met ingang van maandag tot nader order:

 • de dagactiviteitencentra te sluiten voor thuiswonenden cliënten (dit betreft dus Horstheim met de dependances, Eliëzerhof, Kroonheim en Kroonhoeve, Veldheim, Wilgenheim, Maasheim)
 • de kinderdagcentra te sluiten voor alle cliënten (dit betreffen dus De Klimop, De Klimboom, KDC Maasheim)
Cliënten die wonen op één van de woonvoorzieningen van Adullam zullen via die locaties passende dagbesteding worden aangeboden.

Toekomstige informatie plaatsen we ook steeds op deze pagina. Mocht u vragen hebben, kijkt u dan eerst op www.adullamzorg.nl. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u ons die stellen via corona-info@adullamzorg.nl.
 
We sluiten af met de oproep om gebed voor de cliënten die aan de zorgen van Adullam zijn toevertrouwd, én voor de medewerkers die ook in deze tijden de zorg en begeleiding mogen geven. De Heere mocht nog naar ons omzien. De Heere zelf heeft in Zijn Woord aan Mozes zeer wijze regelgeving gegeven over isolatiemaatregelen en afscherming ten opzichte van ziekten. Geve de Heere daarover ook nu nog Zijn zegen.


Adullam annuleert DOEN voor Adullam! dagen (13-03-2020 om 8:00 uur)

Adullam annuleert de jaarlijkse DOEN voor Adullam! dagen. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus vindt Adullam het niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan. “Er zijn binnen Adullam groepen met extra kwetsbare mensen, denk aan ouderen en andere cliënten die extra zorg behoeven. Met name voor hen willen wij terughoudend zijn in de contacten” aldus Bram Prins, bestuurder van Adullam.Er waren vele activiteiten gepland, zowel met de cliënten als voor de cliënten. In een later stadium zal blijken of we alsnog nieuwe DOEN voor Adullam! dagen kunnen plannen.
 
We willen u verder vragen om niet naar een Adullam-locatie te komen als er sprake is van (lichte) symptomen zoals gemeld door het RIVM: koorts en luchtwegklachten. Zijn er twijfels wees dan terughoudend in bezoek! We willen proberen potentieel veroorzakende contacten te minimaliseren.

Overige en actuele informatie en maatregelen 

Kijkt u hiervoor op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl of de GGD-website in uw regio, www.ggd.nl


 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie