Lagere opbrengsten uit fondsenwerving in 2017

Lagere opbrengsten uit fondsenwerving in 2017

Geplaatst op 08-06-2018 in: Algemeen

In het bestuursverslag van Stichting Steun Adullam is te lezen dat het financiële resultaat over 2017 uitkomt op een tekort van € 105.000. Daarmee ligt dit resultaat in lijn met het daarvoor begrote bedrag. Wel is te zien dat zowel de opbrengsten als de bestedingen lager liggen dan begroot. Hoewel de ontvangsten lager liggen dan in voorgaande jaren, wordt nog altijd een forse financiële bijdrage geleverd vanuit de achterban. Daaruit blijkt ook de betrokkenheid van deze achterban op de activiteiten van Adullam, waarvoor we zeer dankbaar zijn.

Opbrengsten 2017

Wat de opbrengsten uit fondsenwerving betreft: over 2017 is een bedrag ontvangen van € 1.066.000. Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan het in 2016 ontvangen bedrag van € 1.313.000.  Daarbij wordt geconstateerd dat met name de ontvangsten van de vaste donateurs achterblijven bij de begrote doelstelling. Datzelfde geldt ook voor de afdrachten van de plaatselijke comités. Overigens is ook te zien dat de opbrengsten vanuit de kerken zijn toegenomen.  

Trouwe achterban

Ten behoeve van haar fondsenwervende activiteiten kan Stichting Steun Adullam rekenen op een trouwe achterban. Zo weten met name de kerkelijke gemeenten zich verbonden met de identiteitsgebonden doelstelling van de organisatie. De kerken weten zich betrokken bij allerlei activiteiten die plaatselijk ten behoeve van Adullam georganiseerd worden. Daarnaast dragen de kerken met collecten en giften bij aan de financiële ondersteuning van de stichting.

Achterban maakt al meer dan 30 jaar het mooie en verantwoordelijke werk wat Adullam uitvoert mogelijk.

Financiële middelen worden ook ontvangen van donateurs en andere personen vanuit de achterban. In totaal stonden aan het einde van het jaar 11.119 donateurs ingeschreven. Het aantal donateurs is al jaren stabiel. Deze donateurs worden eenmaal per jaar gevraagd een financiële bijdrage over te maken. Naast deze particulieren worden giften en donaties ontvangen van bedrijven en fondsen.

Actieve comités

Vrijwel dagelijks is een groot aantal plaatselijke vrijwilligers actief in het houden van klein- en  grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen ten behoeve van Adullam. Het gaat onder andere om het organiseren van verkoopmarkten, oliebollenacties en fietstochten. Veelal worden deze activiteiten in comitéverband georganiseerd. Adullam waardeert de enorme inzet die deze vrijwilligers laten zien en vindt het belangrijk dat deze comités in voldoende mate worden ondersteund. Er is een werkgroep actief, die zorgdraagt voor de uitvoering van het fondsenwervingsbeleid, ondersteuning biedt aan de comités en steeds blijft nadenken over een uitbreiding van inkomsten. 

Bestedingen

De middelen die ontvangen worden binnen de steunstichting komen binnen de zorgstichting beschikbaar ten behoeve van geoormerkte bestemmingen. Veelal gaat het daarbij om specifieke projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet-vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam.

Het volledige bestuursverslag en de bijbehorende jaarrekeningen kunt u hier lezen. Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie