Gevolgen Jeugdwet voor Adullam

Gevolgen Jeugdwet voor Adullam

Geplaatst op 28-05-2014 in: Veranderingen in de zorg

Adullam biedt zorg aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. De zorg die Adullam biedt, wordt tot op heden vrijwel geheel bekostigd op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Binnen het zorglandschap is er veel beweging. De bekostiging van de zorg wordt grondig gewijzigd en de AWBZ gaat op de schop. Grof geschetst worden de zorgvragers van Adullam binnen de AWBZ gescheiden in drie doelgroepen: een doelgroep die valt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een doelgroep die valt binnen de Jeugdwet en een doelgroep die valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Het is de bedoeling dat Wlz als een “uitgeklede versie” te zijner tijd de AWBZ vervangt en dat de AWBZ met de vaststelling van genoemde wetten vervalt.
 

De nieuwe Jeugdwet

De Jeugdwet is inmiddels vastgesteld en treedt per D.V. 1 januari 2015 in werking. Een groot deel van de kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (van 0 tot 18 jaar), ontvangen nu zorg en begeleiding op grond van de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2015 doet deze doelgroep op basis van de Jeugdwet een beroep op de gemeenten. Gemeenten krijgen hiermee een belangrijke extra taak voor jeugdigen met een beperking en hun ouders.
 

Jeugdhulp

De AWBZ onderscheidt nu zes functies van zorg en hulp aan jongeren met een beperking: begeleiding, kortdurend verblijf, verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling. Deze functies verdwijnen in de nieuwe Jeugdwet. De Jeugdwet maakt een ander onderscheid, namelijk in preventie, jeugdhulp en gedwongen zorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Verreweg de meeste vormen van zorg en begeleiding die de gehandicaptenzorg op dit moment biedt, vallen onder het brede begrip ‘jeugdhulp’.
 

Wlz en Jeugdwet

De Wet langdurige zorg (Wlz) komt in plaats van de AWBZ. De Wlz is er voor mensen met een beperking die ‘levenslang en levensbreed’ op zorg zijn aangewezen. Deze wet is ook van toepassing op de meest kwetsbare kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De Wlz biedt een integraal zorgpakket dat persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling bevat. Dit kan ook thuis geboden worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of in natura (volledig pakket thuis).
 
Welke kinderen toegang krijgen tot de Wlz is op hoofdlijnen duidelijk. In termen van zorgzwaartepakketten (ZZP) gaat het voor Adullam om kinderen tot 18 jaar met ZZP VG 4 en hoger. Het lijkt erop dat kinderen met de functies ‘begeleiding groep’ en ‘behandeling groep’ voor het grootste gedeelte ook onder de verantwoordelijkheid van de Jeugdwet gaan behoren, maar definitieve duidelijkheid hierover is momenteel nog niet voorhanden. Daarnaast wordt het vervoer in het kader van de Jeugdwet ook een verantwoordelijkheid van de gemeente.
 

Wat betekent de nieuwe Jeugdwet voor Adullam?

Zoals hierboven weergegeven valt de doelgroep jongeren onder de 18 jaar straks voor een fors deel onder de Jeugdwet. Binnen Adullam maakt deze doelgroep veelal gebruik van de kinderdagcentra, waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd, al dan niet in combinatie met logeren.
Adullam kent landelijk verspreid 3  kinderdagcentra en 2 logeervoorzieningen voor kinderen. Momenteel ontvangen vanuit de doelgroep  Jeugdwet ongeveer 60 kinderen zorg bij Adullam. Zij komen voornamelijk uit de regio’s IJsselland, Food Valley, Stadsregio Rijnmond en Zuid Holland Zuid.
 

Hoe gaat Adullam met de verandering om?

Omdat wij vanuit onze identiteit zorg bieden aan onze specifieke doelgroep (onze achterban) komen de bewoners, deelnemers en logés uit veel verschillende gemeenten. Adullam werkt intern stevig aan de ontwikkelingen, om goed te kunnen inspelen  op de vragen die tot ons komen. Om te worden gecontracteerd is het belangrijk dat Adullam bijvoorbeeld in beeld is bij de gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten. Vanwege de spreiding van de zorgvragers in de gemeenten maakt Adullam onderscheid in contacten met gemeenten waar veel zorgvragers wonen en waar minder zorgvragers wonen.
Adullam moet naast bovenstaande taken er ook voor zorgen dat de zorgconcepten (de setting waarin we zorg verlenen) kostendekkend zijn in de nieuwe bekostigingswereld. Voor Adullam blijft daarbij het belang van de zorgvrager uit onze achterban leidend. We houden vast aan het verlenen van zorg op grond van Gods Woord.
 

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

Om ons sterker te profileren neemt Adullam voor de Jeugdhulp deel in het samenwerkingsverband Samenwerking Christelijke Jeugdhulp. Het doel van de samenwerking is een goede afstemming van zorg en ondersteuning naar de zorgvrager en daarnaast het gezamenlijk optreden naar gemeenten. Nadrukkelijk gaat het in de samenwerking over zelfstandige organisaties met behoud van hun identiteit.
 

Zorg en onderwijs

Verder werken Adullam en scholen voor speciaal onderwijs samen om de zorg en ondersteuning voor de kinderen nog beter op elkaar af te stemmen. Adullam heeft in dat verband diverse contacten waarbij ook onderzocht wordt hoe nog intensiever samengewerkt kan worden.
 

Contacten

Voor de gemeenten zijn de regiomanagers en de lokale locatiecoördinatoren de contactpersonen. Adullam heeft daarnaast een kernteam benoemd vanuit de ondersteunende diensten. Het programmamanagement is belegd bij de manager Financiën & Control, die inhoudelijk wordt ondersteund door de projectcoördinator in de persoon van J.E. (Everdien) Schalk, (jeschalk@adullamzorg.nl). Heeft u inhoudelijke vragen over het contracteringsproces, dan kunt u met haar contact opnemen.
 
Voor zorgvragers en hun ouders en/of vertegenwoordigers zijn de zorgconsulenten de contactpersonen. Heeft u vragen over de beschreven ontwikkelingen en wat dit voor u betekent, dan kunt u contact opnemen met de zorgconsulenten.
 

Relevante artikelen:  Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie