Adullam organiseert betekenisvolle zorg

Adullam organiseert betekenisvolle zorg

Geplaatst op 14-03-2016 in: Algemeen

Stichting Adullam biedt al meer dan 30 jaar principiële en professionele identiteitsgebonden zorg aan  mensen met verstandelijke beperkingen. De kwaliteit van de dagelijkse zorg is in handen van betrokken en goed opgeleide medewerkers. Binnen de kaders van de Bijbel wordt de begeleiding steeds afgestemd op de behoeften van de cliënt. De begeleiding is gericht op een betekenisvolle daginvulling en vindt plaats vanuit onvoorwaardelijke ondersteuning. Sinds medio 2014 werkt Adullam met het Adullam-Schutse-Begeleidings-Model (ASBM). Een begeleidingsmodel dat de begeleider handvatten geeft voor de manier waarop hij met de cliënt samen activiteiten onderneemt, gericht op het ervaren van het gewone leven.

Sectorindeling

In de achterliggende periode is besloten om de organisatiestructuur met ingang van 1 maart 2016 te wijzigen, met als doel de begeleider optimaal te ondersteunen in het dagelijks werk, de cliëntvraag centraal te kunnen stellen en de dagelijkse aansturing ‘dichterbij’ te organiseren. De structuurwijziging heeft tot gevolg dat niet meer gekozen is voor een regio-indeling maar voor een sectorindeling. De type zorgvraag is leidend voor de indeling. Zo heeft Adullam nu de sector intensieve zorg en de sector wonen, leren en werken. De een bedoeld voor de meer complexe intensieve instellingszorg en de ander voor minder complexe zorgvragen bij wonen en dagbesteding.

Meer nabijheid en coaching

Een kenmerkende verandering naast de sectorale inrichting, is de keuze voor de meewerkende teamleider. Elk team in de sector intensieve zorg heeft een eigen meewerkende leidinggevende. Hiermee wil Adullam meer nabijheid en coaching bieden aan de medewerkers die te maken hebben met complexe zorgvragen. De teamleiders worden aangestuurd door een manager instelling die een overstijgende verantwoordelijkheid heeft en er op toeziet dat gehandeld wordt volgens de ASBM-uitgangspunten.

ASBM-begeleidingsstijl geborgd

De sector wonen, leren en werken werkt niet met teamleiders maar met locatieleiders die dichtbij de dagelijkse zorg staan. Door een aantal taken elders neer te leggen is er nu meer ruimte voor coaching van de medewerkers. De nieuwe organisatiestructuur geeft meer ruimte en borging voor de inbreng van de orthopedagoog. Binnen de structuur zijn afstemmingsmomenten ingebouwd op alle niveaus: van begeleider tot bestuurder. Hiermee wordt de inhoudelijke ASBM-begeleidingsstijl binnen het geheel van Adullam goed geborgd.  

Ervaren van het gewone leven

Leidinggevenden zijn en blijven de identiteitsdragers van Adullam. Samen met het team zijn ze verantwoordelijk voor een zorgverlening die aansluit bij de missie van Adullam. Zorg gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Onze begeleiding is gericht op het ervaren van het gewone leven. Dat gewone leven bij Adullam is een leven waar de Bijbel het richtsnoer is. Een leven waar het gewoon is dat we naar de kerk gaan, dat we bidden en psalmen zingen, dat we omzien naar elkaar. Een leven waar we weten dat we wedergeboren moeten worden, wil het welzijn voor de eeuwigheid. 

Kwaliteit van zorg waarborgen

Het is bijzonder dat Adullam niet vanuit kostenoverweging een organisatiewijziging doorvoert maar zich kan laten leiden door  de vraag hoe voor nu en de toekomst, de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Met de keuze voor ASBM is in 2015 ook gestart met een opleidingsprogramma voor alle begeleiders. In twee jaar tijd krijgen alle medewerkers een ASBM-scholing van vijf dagen aangeboden. Een investering die het waard is. Het is dan ook goed dat ook de vervolgstap gezet wordt: een organisatiestructuur die de dagelijkse gang van zaken ondersteund.  
 

 Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie