Adullam en de verandering van het zorgstelsel

Adullam en de verandering van het zorgstelsel

Geplaatst op 19-12-2014 in: Veranderingen in de zorg

Het zorgstelsel verandert. Dat heeft gevolgen voor Adullam en voor u. Wilt u weten wat deze wijzigingen betekenen?

Per D.V. 1 januari 2015 treden er nieuwe wetten in werking die de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen. De zorg die Adullam biedt werd tot nu toe grotendeels bekostigd op grond van de AWBZ.

Deze wetswijzigingen hebben daardoor invloed op de zorg bij Adullam. De nieuwe wetten waar Adullam mee te maken krijgt zijn voornamelijk de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze veranderingen maken dat de bekostiging van onze cliënten in deze drie ‘categorieën’ vallen, waarbij voor ieder afzonderlijke regels gelden.

Wilt u weten wat de wijzigingen voor u betekenen? Kijk dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Veel zorg nodig? Toch mogelijkheid tot Wlz

In de media is er steeds meer aandacht voor de verandering van het zorgstelsel. Zo heeft u mogelijk ook van de discussie over de ‘vergeten groep’ vernomen. Hiermee wordt de doelgroep bedoeld die nog thuis woont en veel en intensieve zorg nodig heeft. In oktober heeft de staatssecretaris de toezegging gedaan dat deze doelgroep ook onder het overgangsrecht van de Wlz valt.

De personen die tot deze groep behoren hebben in oktober een brief ontvangen van het CIZ met daarbij een formulier om aan te geven of ze gebruik maken van dit overgangsrecht. Ook Adullam heeft de zorgvragers die onder deze categorie vallen een brief gestuurd met het advies om inderdaad gebruik te maken van het overgangsrecht. We zijn blij dat deze groep toch nog gebruik mag maken van de Wlz, omdat dit beter aansluit bij de bekostiging van de zorg zoals die tot nu toe was. De zorgverlening hoeft daardoor in D.V.  2015 nog niet fundamenteel te veranderen.

Heeft u nog vragen over deze regeling en/of heeft u geen brief ontvangen en meent u wel onder deze doelgroep te vallen, dan kunt u contact opnemen met een speciaal hiervoor ingericht informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Per Saldo en Ieder(in). Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 030-7897878 of via wlz-overgangsrecht@iederin.nl. Extra informatie en veel gestelde vragen en antwoorden kunt u ook vinden op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Heeft u bericht ontvangen van uw gemeente?

Vooral voor degenen die in 2015 voor het organiseren van de zorg moeten aankloppen bij de gemeente of een (regionaal) samenwerkingsverband vinden we het belangrijk dat we elkaar over en weer informeren over de wijzigingen.

Bent u een ouder/vertegenwoordiger van een zorgvrager van Adullam en krijgt u bericht van de gemeente om te spreken over deze zorg(verlening), dan vragen we u ook contact op te nemen met onze zorgconsulenten. We kunnen dan afstemmen of Adullam een contract heeft gesloten met uw gemeente of welke (andere) mogelijkheden er zijn om de zorg te kunnen blijven verlenen zoals u dat gewend bent. Ook kunnen zij u adviezen geven over het gesprek met de gemeente. U kunt onze zorgconsulenten bereiken per e-mail: cjpboogaard@adullamzorg.nl en jdegraaf@adullamzorg.nl of telefonisch op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur via telefoonnummer 088-238 55 16. Ook als u nog geen zorg ontvangt bij Adullam en u dat graag zou willen, kunt u contact opnemen met onze zorgconsulenten.

Logeerzorg

Adullam biedt sinds 1992 logeerzorg. De logeerzorg heeft door de stelselwijziging in de zorg ook te maken met veranderingen. Tot nu toe kregen de zorgvragers die logeerzorg nodig hadden daarvoor een indicatie onder de naam kortdurend verblijf of tijdelijk verblijf. Vanaf 2015 krijgt dit een andere naam. De naam geeft ook aan onder welke wet deze zorg valt. Als de zorg valt binnen de Wet langdurige zorg  (Wlz) dan krijgt de indicatie vanaf 2015 de naam ‘logeeropvang’. Valt de zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet dan heet het ‘respijtzorg’. Logés die aanspraak maken op de Wlz en die de logeerzorg betalen vanuit een PGB, hebben een brief ontvangen waarin staat dat de logeerzorg ook in 2015 betaald mag worden uit het PGB, maar dat de voorziening dan wel een ‘toegelaten instelling’ volgens het Wtzi moet zijn. Adullam heeft voor alle regio’s een toelating volgens de Wtzi.

Adullam heeft voor alle regio’s een toelating volgens de Wtzi.

Wat zijn de gevolgen voor Adullam?

Omdat wij vanuit onze identiteit zorg bieden aan onze specifieke doelgroep (onze achterban) komen de bewoners, deelnemers en logés uit veel verschillende gemeenten. Ook is de zorg van onze zorgvragers op verschillende manieren gefinancierd.

Binnen de Wmo en Jeugdwet is de gemeente de beheerder van het zorgbudget. Dat betekent dat de gemeente het loket is voor mensen die zorg nodig hebben. De gemeente kijkt dan naar welke zorg nodig is en waar die zorg geboden kan worden. Om als zorgaanbieder in beeld te zijn bij de gemeente heeft Adullam met een aantal gemeenten en samenwerkingsverbanden contracten gesloten.

Het aantal zorgvragers van Adullam waarop in 2015 de Wmo of Jeugdwet van toepassing is, is beperkt. De meeste zorgvragers van Adullam (zo’n 90%) maken na D.V. 1 januari 2015 aanspraak op de Wlz. Dat vinden we positief. De zorg wordt dan rechtstreeks door het zorgkantoor aan Adullam betaald. We hoeven dan geen nieuwe afspraken te maken met de gemeenten of samenwerkingsverbanden.

Adullam werkt aan de nieuwe ontwikkelingen, om goed te kunnen inspelen op de vragen die tot ons komen. Naast de taak om ervoor te zorgen dat we contracten hebben met o.a. gemeenten om de zorg te kunnen blijven bieden, moeten we ervoor zorgen dat de zorgconcepten (de setting waarin we zorg verlenen) kostendekkend blijven in de toekomst. Voor Adullam blijft daarbij het belang van de zorgvrager uit onze achterban leidend. We houden vast aan het verlenen van zorg op grond van Gods Woord.

Transformatieplan

De wijzigingen in de zorg vragen veranderplannen van Adullam. De drie kernwoorden waarop de plannen gebaseerd moeten zijn: zelfredzaamheid vergroten, deelname aan de samenleving en zorg dichtbij organiseren.
Adullam heeft duidelijke plannen hoe we willen omgaan met deze hervormingen in de zorg. We hebben een grote en trouwe achterban, die ons (hierbij) op veel verschillende manieren steunt. Zo zijn er meer dan 700 vrijwilligers actief binnen Adullam. Zij doen heel verschillende taken, van ondersteunende taken vanuit huis tot vrijwillige chauffeurs en mensen die helpen in de directe zorg en begeleiding. Onder Werken bij Adullam op deze website kunt u veel lezen over onze vrijwilligers en hun taken.

Verder werkt Adullam samen met De Schutse aan de invoering van een nieuwe manier van begeleiden, onder de naam ASBM: Herstel van het gewone leven. Dit begeleidingsmodel is gebaseerd op de Triple-C-methodiek. Adullam en De Schutse hebben deze methodiek ingebed binnen onze levensvisie, de basis van de identiteitsgebonden zorgverlening. Centraal staat het gewone leven op grond van Gods Woord. Kernzaken binnen deze methodiek zijn de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie tussen de begeleider en de zorgvrager, het afzien van reageren op probleemgedrag, focussen op het ‘gewone leven’ en de  ‘samen 100-aanpak’. Met behulp van deze methodiek denken we de zelfredzaamheid van de zorgvragers verder te kunnen verbeteren en stimuleren we de ontwikkeling en het behoud van hun talenten. Dit bevordert vervolgens hun welzijn.

Samenwerken met andere (lokale) partijen

De hervormingen in de zorg zijn erop gericht om mensen zo min mogelijk zorgafhankelijk te maken. Adullam wil waar mogelijk hierop inspelen, in het belang van de zorgvrager. Samenwerking is daarbij belangrijk. We zijn daarom in gesprek met diverse externe partijen om (lokaal) samen te werken.

Contacten

Voor de gemeenten zijn de regiomanagers en de lokale locatiecoördinatoren de contactpersonen. Adullam heeft daarnaast een kernteam benoemd vanuit de ondersteunende diensten. Het programmamanagement is belegd bij de manager Financiën & Control, die inhoudelijk wordt ondersteund door de projectcoördinator in de persoon van J.E. (Everdien) Schalk, (jeschalk@adullamzorg.nl). Heeft u inhoudelijke vragen over het contracteringsproces, dan kunt u met haar contact opnemen.
 

Voor zorgvragers en hun ouders en/of vertegenwoordigers zijn de zorgconsulenten de contactpersonen. Heeft u vragen over de beschreven ontwikkelingen en wat dit voor u betekent, dan kunt u contact opnemen met de zorgconsulenten.

Relevante artikelen:  Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie