Achterban toont betrokkenheid met bewoners, deelnemers en log├ęs

Achterban toont betrokkenheid met bewoners, deelnemers en log├ęs

Geplaatst op 24-06-2019 in: Algemeen

In 2018 heeft de Stichting Steun Adullam ruim € 1.230.000 ontvangen van particulieren, bedrijven, kerken, comités, verkooppunten en scholen. Dit mooie bedrag besteed Adullam voornamelijk voor identiteitsgebonden projecten en als aanvulling voor activiteiten die niet of onvoldoende bekostigd worden. Door een projectmatige aanpak is de besteding en het doel vooraf duidelijk.

Al jaren kan Stichting Steun Adullam rekenen op een achterban die verbonden is met de identiteitsgebonden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Kerken zijn inhoudelijk betrokken bij de activiteiten en dragen met collecten en giften bij aan de ondersteuning van de stichting. Ook ontvangt de Stichting financiële middelen van donateurs en andere personen uit de achterban. Naast deze particulieren ontvangt Adullam giften en donaties van bedrijven, scholen en fondsen.

Inzet van actievrijwilligers

Vrijwel dagelijks zijn een groot aantal plaatselijke vrijwilligers actief in het houden van klein- en grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen. Het gaat onder andere om het organiseren van verkoopmarkten, oliebollenacties en fietstochten. Veelal worden deze activiteiten georganiseerd binnen zelfstandig functionerende comités met een eigen juridische status. Daarnaast zijn er diverse particulieren die vanuit huis of andere locatie als verkooppunt fungeren. Adullam onderhoud intensief contact met deze actievrijwilligers waarbij aandacht is voor de gang van zaken in het comité en het bieden van ondersteuning waar nodig.

Groei afkomstig van bedrijven en comités

Over 2018 is een bedrag ontvangen van € 1.230.000. In 2017 was sprake van een daling van de opbrengsten en kwamen deze uiteindelijk uit op € 1.066.000. Er is in 2018 een stijgende lijn. Naast een beperkte toename van ontvangsten van particulieren komt de groei van de opbrengsten voornamelijk van giften van bedrijven en van de verkoopactiviteiten van de comités.

Projectmatige besteding

De ontvangen middelen zijn op transparante wijze besteed aan specifieke projecten. Comités maken, met name in de communicatie, steeds meer gebruik van de projectmatige aanpak van besteding en fondsenwerving. Voorafgaand aan een activiteit is duidelijk waar de opbrengst voor bedoeld is. Na afloop van een project vind terugkoppeling plaats over de effecten. In 2018 is een bedrag van € 994.000 besteed aan deze projecten.

Intensivering contacten achterban

Het beleid inzake fondsenwerving zal de komende jaren gecontinueerd worden. Behoud en uitbreiding van de betrokkenheid van de achterban blijft een belangrijk aandachtspunt. Met de uitrol van de strategische visie van Adullam werken we aan een verdere versterking van de contacten met de achterban.
Na een terugval in 2017 zijn de opbrengsten het achterliggende jaar weer toegenomen. De activiteiten rond fondsenwerving zullen er mede op gericht zijn de opbrengsten de komende jaren op peil te houden en zo mogelijk te vergroten. In dat verband zien we dat de resultaten over de eerste maanden van 2019 in lijn liggen met deze verwachting. Met deze uitkomsten hopen we dat ook de komende jaren een structurele bijdrage van ruim € 1.000.000 geleverd kan worden ten gunste van de identiteitsgebonden zorg en begeleiding.

Hier vindt u het volledige bestuursverslag met de jaarrekeningen van Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg en Stichting Steun Adullam. Deel dit nieuws via LinkedIn
Volg ons op Linkedin
 Deel dit nieuws via Whatsapp
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie