6

Dagactiviteitencentrum

Een dagactiviteitencentrum (DAC) is een centrum voor leren, werken en activiteiten voor jongeren en ouderen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking. In dit centrum stimuleren we deelnemers om te leren (door te doen of te ervaren), te werken binnen en/of buiten het DAC en deel te nemen aan allerlei activiteiten. Waar mogelijk voegen we meer toe dan alleen een zinvolle dagbesteding. Eigenwaarde en contact met andere deelnemers zijn belangrijk.
 
De zorgvragers die zorg en begeleiding krijgen op het DAC, noemen we deelnemers. We stimuleren een actieve deelname. Door de verschillende groepen zijn de deelnemers ingedeeld in een bij hen passende groep, afgestemd op hun mogelijkheden en interesses.
 
Wij bieden identiteitsgebonden zorg, die gebaseerd is op de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Van zowel deelnemers als hun ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten wij dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven.
 

Welke zorg bieden we?

Naast het verrichten van activiteiten, schenken we volop aandacht aan de diverse andere begeleidingsvragen van de deelnemers. Afhankelijk van de zorgzwaarte bepalen we de groepsgrootte. Hierdoor is het mogelijk de juiste zorg en begeleiding te bieden. De medewerkers van Adullam zijn professioneel en hebben kennis van onder andere:
  • verschillende methodieken van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking;
  • bijkomende stoornissen, zoals: autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen;
  • epilepsie;
  • affectief-neutraal begeleiden;
  • veiligheid en conflicthantering;
  • verpleegkundige vaardigheden, zoals: stomazorg, sondevoeding, tracheacanule, toedienen zuurstof en verplaatsen middels tilliften.
Verder komen er diverse behandelaars op locatie. Dit zijn onder andere: gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut en diëtist.
 

Zorgplan

De belangrijkste begeleidingsafspraken zijn in het Individueel Zorg- en Activiteitenplan (IZAP) vastgelegd. Samen met de deelnemer en zijn ouder(s)/(wettelijk) vertegenwoordiger stelt de eerstverantwoordelijk begeleider (evb’er) dit plan op. Het plan is toegesneden op de persoonlijke hulpvragen en wensen van de deelnemer.
 

Op het dagactiviteitencentrum

Op het DAC zijn veel verschillende mogelijkheden in leren, werken en activiteiten doen. Daardoor is het mogelijk dat een deelnemer in de loop van de jaren verschillende activiteiten doet en leert. Het aanbod verschilt per DAC; we stimuleren de deelnemers om tot een optimale ontwikkeling en ontplooiing te komen, met instandhouding van het bereikte niveau. Passend bij de mogelijkheden bevorderen we de maatschappelijke participatie. Vormen van begeleid werken kunnen ook buiten de deur van het DAC plaatsvinden.

We beginnen de dag gezamenlijk met Bijbellezen en het zingen van enkele psalmen. Na deze dagopening gaat iedereen aan zijn werk of activiteit. Dagelijks besteden we zo eenvoudig mogelijk aandacht aan het eeuwigheidsbelang van het leven. We maken hierbij gebruik van pictogrammen en beeldmateriaal. De wat oudere deelnemers volgen een rustiger programma en kunnen ’s middags even rusten. Vanuit het DAC coördineren we het vervoer naar huis of naar de woonvoorziening.
 

Betrokkenheid ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers

Betrokkenheid en communicatie met de ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers vinden we heel belangrijk. Het delen van de zorg voor een eigen kind of familielid is immers een hele stap. De eerstverantwoordelijk begeleider overlegt met u over het aantal contactmomenten en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Voor de dagelijkse communicatie maken we vaak gebruik van een schriftje, dat de deelnemer mee naar huis krijgt. Zo kunt u lezen en/of zelf schrijven of er bijzonderheden zijn. Natuurlijk bent u altijd welkom om op bezoek te komen; een telefoontje vooraf is wel prettig.
 

Bekostiging dagactiviteitencentrum

Om deel te nemen op het DAC, is het belangrijk dat hiervoor een indicatie beschikbaar is. De bijbehorende indicatie is een ZZP VG 1 tot en met VG 8 of een functiegerichte indicatie voor ‘Begeleiding groep’. Afhankelijk van de indicatie van de deelnemer is een deel van het vervoer naar en van het dagactiviteitencentrum begrepen in deze zorgproducten. Op de pagina Indicatie en bekostiging leest u meer over het verkrijgen van een indicatie. U kunt ook contact opnemen met één van onze zorgconsulenten. Meer informatie over de verschillende zorgzwaartepakketen vindt u in de brochure De zorgzwaartepakketten.
Daarnaast bieden wij vrijblijvend aanvullende diensten. Deze diensten behoren niet tot de AWBZ-zorg; de afname hiervan is vrijwillig.
 

Informatie en aanmelding

De centra voor leren, werken en activiteiten binnen Adullam zijn:
Denkt u dat uw kind/familielid in aanmerking komt voor een dagactiviteitencentrum? Neem dan contact op met één van onze zorgconsulenten voor een intakegesprek of oriëntatiebezoek.
 
Bel Adullam
088 238 55 26

Verstuur
Om u beter van dienst te zijn, maakt adullamzorg.nl gebruik van cookies » Meer informatie